Pedeutologia

Pedeutology

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-PED
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria wychowania, Wprowadzenie do pedagogiki
Wymagania wstępneWiedza z zakresu historii wychowania i pedagogiki ogólnej; absolwent studiów I stopnia
Opis ćwiczeńWzór osobowy nauczyciela-wychowawcy. Warsztat pracy nauczyciela: a/ kompetencje komunikacyjne nauczyciela; b/e-komunikacja w szkole. Ewaluacja pedagogiczna spotkanie z ekspertami z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Prawa i obowiązki nauczyciela. Etyka zawodu nauczycielskiego-wybrane zagadnienia
Opis wykładówWprowadzenie w problematykę pedeutologiczną - geneza, istota i przedmiot pedeutologii. Teoretyczne podstawy kształcenia nauczycieli. Rozwój zawodowy nauczyciela. Koncepcje kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Awans zawodowy nauczyciela. Zagrożenia osoby i zawodu nauczycielskiego - stres i wypalenie zawodowe. Sytuacja społeczno-zawodowa nauczyciela w Polsce i wybranych krajach europejskich
Cel kształceniaCelem jest wyposażenie studentów w wiedzę pozwalającą na rozumienie zmienności funkcji zawodowych nauczyciela oraz kształtowanie refleksyjnej postawy wobec uwarunkowań twórczego profesjonalizmu w zawodzie
Literatura podstawowa1) Pulińska U., "Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989", Wydawnictwo UWM, 2005 2) Radziszewska M.J, "Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956)" , Oficyna Wydawnicza „Impuls";, 2010 3) Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wyd. Akademickie i profesjonalne, 2008 4) Szempruch J. , "Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne", Impuls, 2013 5) Bednarska M., Musial E., O nauczycielu. Podręcznik do pedeutologii, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012 6) Strykowski W. i in., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wyd. eMPi2, 2003
Literatura uzupełniająca1) Sałata E. (red.), wyd. Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, "Kompetencje nauczycieli a problemy reformy edukacji", 2001r., tom 2) Moroz H (red.), wyd. Impuls, "Rozwój zawodowy nauczyciela", tom 3) Kretschmann R. (i in.), wyd. wyd. GWP, "Stres w zawodzie nauczyciela", , 2003r., tom 4) Ferenz K. Kozioł E. (red.nauk.), wyd. Wyd. Humanistyczno-Społeczne Uniwersytetu Zielonogórskiego;, "Kompetencje nauczyciela wychowawcy" , 2002r., tom
Uwagi