Pedagogika porównawcza

Comperative Pedagogy

2019L

Kod przedmiotu1916S2-PEDAGPOR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria wychowania, pedagogika ogólna, pedeutologia
Wymagania wstępneabsolwent I stopnia studiów
Opis ćwiczeńI. Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej . II. Badania w pedagogice porównawczej (międzynarodowa norma dla klasyfikacji kształcenia ISCED). III. Szkolnictwo różnych szczebli we współczesnych systemach oświatowych. 1. Kluczowe dane o edukacji (realizacja obowiązku szkolnego, selekcja szkolna, odsiew i drugoroczność, status prawny nauczycieli, oświata dorosłych, finansowanie i zarządzanie oświatą). 2 . Zmiany w europejskich systemach edukacji w ostatniej dekadzie. 3. Raporty Polskiego Biura EURYDICE.
Opis wykładówI. Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa 1. Miejsce pedagogiki porównawczej wśród innych nauk pedagogicznych 2. Etapy rozwoju historycznego pedagogiki porównawczej 3. Teoretyczno-metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej na świecie. II. Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania komparatystyczne. III. System edukacyjny (szkolny, oświatowy), modele systemów szkolnych IV. Polityka oświatowa w Unii Europejskiej i na świecie. V. Modele szkolnictwa wyższego (amerykańskiego i europejskiego). VI. Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce.
Cel kształceniaCelem jest rozwijanie postawy umożliwiającej zdobycie umiejętności wartościowania zjawisk wychowawczych w różnych układach rzeczywistości,analizy rozwiązań praktycznych edukacyjnych różnych systemach edukacyjnych we współczesnym świecie w powiązaniu z problemami jego rozwoju kulturowego, społeczno-ekonomicznego i politycznego.
Literatura podstawowa1) Nowakowska-Siuta R., "Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badan i perspektywy rozwoju", , Impuls, Kraków , 2014 2) Delores J., "Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku., UNESCO, 1998 3) Pachociński R. , Pedagogika porównawcza, Akademickie Żak, 2007 4) Prucha J. , Pedagogika porównawcza , PWN, 2006 5) ., eurydice.org.pl, ., . 6) Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacji w krajach europejskich, Impuls, 2012 7) Dz.U.RP 2018, poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ., 2018
Literatura uzupełniająca1) MEN, prawo oświatowe , t. pdf, , 2017 2) MEN, http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/, , 2018 3) Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA, http://www.ifispan.waw.pl/pliki/wyniki_pisa.pdf, , 2012 4) Leppert R. , Edukacja w świecie współczesnym. Wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem interentowym, Impuls, 2000 5) ., ibe.edu.pl, ., . 6) Korzeniowska K., System pedagogiczny Japonii w aspekcie katastrof naturalnych o podłożu geologicznym, t. 2, "Cieszyński Almanach Pedagogiczny", 2013 7) Cylkowska -Nowak M., Równość możliwości w edukacji japońskiej - kontynuacja i zmiany, t. 1, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", 2009 8) Sawicka-Wilgusiak S., Szkolnictwo w Japonii, t. 1, "Edukacja" , 1998
Uwagi