Pedagogika resocjalizacyjna

Resocialization Pedagogy

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-PEDAGRES
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika specjalna
Wymagania wstępneWiedza ogólna z pedagogiki i psychologii dotycząca psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka
Opis ćwiczeńPedagogika resocjalizacyjna- podstawowe pojęcia; - Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej;- pojęcia: wychowanie, socjalizacja, resocjalizacja;- spór o definicję resocjalizacji;- humanistyczne inspiracje pedagogiki resocjalizacyjnej; Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych; Niedostosowanie a nieprzystosowanie;- pojęcie przystosowania i nieprzystosowania, rodzaje definicji (objawowe, teoretyczne, operacyjne);- przyczyny, przejawy, stadia i typologie;- zaburzenia a niedostosowanie;- osobowość dojrzała/ niedojrzała a nieprzystosowanie;- mechanizmy psychospołeczne, diagnozowanie;- współczesne wyniki badań;- mikro i makroprofilaktyka; Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym; - kuratela sądowa dla nieletnich, ośrodki kuratorskie, mediacja;- inne formy oddziaływań: przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodziny, wychowawca podwórkowy; Resocjalizacja w zakładach karnych- kara kryminalna, kara pozbawienia wolności;- zakład karny, jako instytucja resocjalizacyjna;- szanse i zagrożenia dla resocjalizacji penitencjarnej; -znaczenie personelu resocjalizującego;- specyfika, zagrożenia
Opis wykładówPersonalizm i podmiotowość w wychowaniu resocjalizacyjnym; Pojęcia społecznego niedostosowania, Stadia niedostosowania społecznego, Przyczyny niedostosowania społecznego (czynniki środowiskowe: środowisko rodzinne, środowisko szkolne, środowisko rówieśnicze); Przejawy niedostosowania społecznego; Historia myśli resocjalizacyjnej na świecie. Systemy resocjalizacji na przestrzeni dziejów (system celkowy, system progresywny i system regresywny, system rodzinny, system republik i wiosek dziecięcych); Historia resocjalizacji w Polsce; Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka, terminologia, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej, cele, zadania i granice resocjalizacji, etapy resocjalizacji; Zasady w pedagogice resocjalizacyjnej (pojęcie reguł pedagogicznych, norm; zasady w pedagogice specjalnej wg J. Doroszewskiej, zasady w pedagogice resocjalizacyjnej wg. Cz. Czapówa, O. Lipkowskiego); System resocjalizacji, funkcje systemu resocjalizacji; Instytucje resocjalizacji nieletnich (pedagog szkolny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pogotowie opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze); Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców (schroniska dla nieletnich policyjna izba dziecka, zakład poprawczy); Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych (określenie miar efektywności, czynniki warunkujące skuteczność w resocjalizacji. Przegląd badań dotyczących efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych); Personel resocjalizacyjny (Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach)
Cel kształceniaPrzedstawienie teleologicznych, teoretycznych i metodycznych aspektów oddziaływań resocjalizacyjnych; Zaprezentowanie historycznego rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, systemów resocjalizacji oraz współczesnych poglądów na tę dziedzinę pedagogiki specjalnej (oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych); Przedstawienie celów, zasad i przebiegu procesu resocjalizacji nieletnich i osób dorosłych; Zapoznanie z instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi formami resocjalizacji.
Literatura podstawowa1) E. Bielicki, Z problematyki resocjalizacyjnej. Patologie społeczne. Patologia indywidualna. Etiologia kryminalna. Kara, kujawsko-pomorska szkoła wyższa, 2005 2) R. Borowski, D. Wysocki, Instytucje wychowania resocjalizacyjnego, novum, 2001 3) O. Lipkowski, Resocjalizacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1987 4) L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, akademia pedagogiki specjalnej, 2007 5) L. Pytka, B. Urban, Resocjalizacja, pwn, 2007 6) Ł. Wirkus (red.), Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych, adam marszałek, 2017 7) A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, impuls, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi