Prawo rodzinne i socjalne w Polsce

Family and social law in Poland

2020L

Kod przedmiotu1916S2-PRSP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepolityka społeczna, prawo socjalne
Wymagania wstępneopanowanie podstawowych pojęć z pracy socjalnej
Opis ćwiczeńOrganizacja systemu pomowy społecznej w świetle Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne. Rodzaje wsparcia celowego. Ingerencja państwa w sprawowanie władzy rodzicielskiej.
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące organizacji pomocy społecznej w Polsce. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących systemu zaopatrzeniowego pomocy społecznej. Zasady prawa rodzinnego. Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące małżeństwa. Pokrewieństwo i powinowactwo. Rodzicielstwo zastępcze w systemie prawa rodzinnego i socjalnego. Władza rodzicielska i jej zakres. Opieka i kuratela.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę prawa rodzinnego i socjalnego, zapoznanie z obowiązującymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wybranych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
Literatura podstawowa1) Winiarz J., Gajda J., Prawo rodzinne, Wydawnictwa Prawnicze, 2001 2) Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz , C.H. Beck, 2018 3) -, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku, -, 1964 4) Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 9, C.H. Beck, 2018 5) Muszalski W., Prawo socjalne, PWN, 2010 6) Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer, 2011
Literatura uzupełniająca1) Jończyk J. , wyd. Zakamycze, Prawo zabezpieczenia społecznego - ubezpieczeni społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, 2006r., tom 2) Zamorska K., wyd. UW, Prawa społeczne jako program przebudowy politykii społecznej, 2010r., tom 3) Czech B., wyd. LexisNexis, Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego ze schematami, 2013r., tom 4) -, wyd. -, Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, 2004r., tom 5) Babińska-Górecka R., Stopka K. (red.), wyd. Difin, Zbiór kazusów z prawa socjalnego, 2014r., tom
Uwagi