Pedagogika społeczna i praca socjalna w Europie

Social pedagogy and social work in Europe

2019L

Kod przedmiotu1916S2-PSIPSWE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTeoretyczne podstawy pracy socjalnej
Wymagania wstępnezaliczenie TPPS
Opis ćwiczeńRozwój pedagogiki społecznej i pracy socjalnej w Europie. Kształcenia do pracy socjalno-wychowawczej w Europie. Praca socjalno-wychowawcza na rzecz rodziny ryzyka, dzieci i młodzieży oraz innych osób i grup narażonych na wykluczenie w krajach Unii Europejskiej. Pedagogiczne inspiracje w polu pracy socjalnej w krajach europejskich. Struktura i organizacja instytucji pomocy społecznej w wybranych krajach. Przykłady dobrych praktyk edukacji dorosłych i programów pracy socjalno-wychowawczej w Europie. Przykłady badań pedagogiczno-społecznych w Europie.
Opis wykładówZwiązki pedagogiki społecznej z pracą socjalną w tradycji polskiej i europejskiej. Interdyscyplinarność i wielowymiarowość pedagogiki społecznej i pracy socjalnej w ujęciu porównawczym. Kształcenie do pola pracy społecznej i profesjonalizacja pracy socjalnej w Europie. Pedagogika społeczna jako metateoria pracy socjalnej. Wybrane teorie pedagogiczne w obszarze europejskiej pracy socjalnej i ich praktyczne aplikacje. Edukacja permanentna i edukacja środowiskowa w europejskiej pedagogice i pracy socjalnej. Ochrona i opieka nad dzieckiem w pedagogice społecznej i pracy socjalnej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest dostarczanie ogólnej wiedzy o genezie i współczesnych paradygmatach pedagogiki społecznej i pracy socjalnej w Europie. Zadaniem przedmiotu jest wyposażenie studenta w umiejętności analizowania i interpretowania pedagogicznych koncepcji teoretycznych i ich odniesień do praktyki współczesnej pracy socjalnej w ujęciu komparatystycznym.
Literatura podstawowa1) Kantowicz E.,, Pedagogika (w) pracy socjalnej , Wyd. UWM Olsztyn., 2013 2) Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, t. wyd.2, Wyd. UWM Olsztyn, , 2008 3) Marynowicz-Hetka E.(red) , Pedagogika społeczna, t. tom1 i 2, Wyd. PWN, 2006/7 4) E.Marynowicz-Hetka, J.Piekarski, D.Urbaniak-Zając, red., "Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Wyd. Interart Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca1) Kornbeck J.Jensen N.R. (red.) , , The diversity of social pedagogy In Europe, Studies In Comparative Socal Pedagogies and International Social work and Social Policy, , Wyd. Bremen,, 2009
Uwagi