Projektowanie socjalne i pedagogiczne

Social and pedagogical design

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-PSPED
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWspółczesne problemy osób dorosłych, organizowanie i animacja środowiska lokalnego
Wymagania wstępnewiedza z zakresu metod pracy z dorosłymi oraz gotowość do realizowania działań animacyjnych na rzecz osób dorosłych i starszych
Opis ćwiczeńProjekt socjalny i pedagogiczny – uwagi wprowadzające. Analiza wybranych, zrealizowanych projektów socjalnych i pedagogicznych. Etapy przygotowania własnego projektu socjalnego na rzecz osób dorosłych i starszych. Konstruowanie oraz realizacja projektów socjalnych i pedagogicznych. Ewaluacja zrealizowanych projektów.
Opis wykładówWprowadzenie do projektowania socjalnego i pedagogicznego. Struktura i etapy budowy projektu – faza koncepcyjna. Ilościowe i jakościowe metody i techniki związane z diagnozowaniem zjawisk objętych projektem. Klasyczne i nowatorskie metody realizacji działań socjalnych i edukacyjnych objętych projektem. Znaczenie ewaluacji w projektach. Koncepcja refleksyjnej praktyki nad działaniami realizowanymi w projekcie. Projekty socjalne i pedagogiczne – przykłady dobrych praktyk na rzecz wybranych grup dorosłych i osób starszych. Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Promowanie projektów. Budowanie partnerstw lokalnych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przyswojenie wiedzy na temat projektu socjalnego i pedagogicznego oraz zasad jego konstruowania, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia pogłębionej diagnozy, wyboru metod pracy w projekcie oraz ewaluacji działań objętych projektem. W ramach ćwiczeń studenci zobligowani są do napisania projektu według opracowanego schematu oraz zrealizowania go w wybranej przez siebie placówce (praca w zespołach 3-4 osobowych).
Literatura podstawowa1) Kantowicz E., 1) Kantowicz E. (red.), 2001r., "Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej", wyd. UWM, Olsztyn, 2) Kantowicz E. (red.), 2011r., "Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej", wyd. UWM, Olsztyn, s.85-98, 3) Gołębniak B. (red.), 2004r., "Uczenie metodą projektów", wyd. WSiP, Warszawa, 4) Wolska-Prylińska D., 2010r., "Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym", wyd. Śląsk, Katowice., UWM Olsztyn, 2001 2) Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu, Śląsk, Katowice, 2010 3) Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej , t. s.85-98, wyd. UWM, Olsztyn, ,, 2011
Literatura uzupełniająca1) Dymowska M., Ciczkowska-Giedziun M.,, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Projekt socjalny w kształceniu do pracy socjalnej - refleksje nad działaniem, w: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności : kształcenie, profesja, dyscyplina naukowa / Justyna Kurtyka-Chałas, Martyna Kawińska (red.), , 2016r., tom , 335-348s.
Uwagi