Praktyka śródroczna

Middle–year practice

2019L

Kod przedmiotu1916S2-PSRODg
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaGuziuk-Tkacz M., 2011r., "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice", wyd. "Żak": Warszawa, 2) Nikitorowicz J., 2009r., "Edukacja regionalna i międzykulturowa", wyd. WAiP: Warszawa, 3) Jarosz E., Wysocka E., 2006r., "Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania", wyd. "Żak": Warszawa, 4) Krajewska B., 2010r., "Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe", wyd. Impuls, Kraków.
Literatura uzupełniająca
Uwagi