Praktyka śródroczna

Middle–year practice

2019L

Kod przedmiotu1916S2-PSRODg
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńObserwacja struktury organizacyjnej placówek edukacyjnych, pedagogicznych, opiekuńczych i animacyjnych (adekwatnie do studiowanego zakresu), spotkania z osobami prowadzącymi placówki, zapoznanie z podstawowymi dokumentami placówki, obserwacja zajęć, redagowanie sprawozdań obserwowanych zajęć. Prowadzenie elementów zajęć w placówce, zależnie od studiowanego zakresu.
Opis wykładów-
Cel kształceniaUkształtowanie kompetencji w zakresie warsztatu pracy w placówce zgodnie z wybranym zakresem polegającym na obserwacji, prowadzeniu i dokumentowaniu prowadzonych zajęć, projektów edukacyjnych lub zarzadzaniu projektami.
Literatura podstawowaGuziuk-Tkacz M., 2011r., "Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice", wyd. "Żak": Warszawa, 2) Nikitorowicz J., 2009r., "Edukacja regionalna i międzykulturowa", wyd. WAiP: Warszawa, 3) Jarosz E., Wysocka E., 2006r., "Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania", wyd. "Żak": Warszawa, 4) Krajewska B., 2010r., "Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe", wyd. Impuls, Kraków.
Literatura uzupełniająca
Uwagi