Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych - studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Specjalność mieści się w obszarze kształcenia nauk społecznych i humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności: EDUKACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu pedagogiki, filozofii, socjologii oraz psychologii, która pozwala na zdobycie rzetelnego przygotowania do profesjonalnego aktywizowania społeczności lokalnej, uwzględniającego realia lokalnego rynku pracy.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  • Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  • Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
  • Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  • Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
  • Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
  • Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  • Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
  • Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
  • Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
  • Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  • Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
  • Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
  • Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
  • Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
  • Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
  • Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych
  • Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
  W zakresie umiejętności:
  • Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
  • Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej
  • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  • Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  • Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
  • Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  • Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
  • Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej
  • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
  • Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  • Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
  • Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  • Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
  • Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
  • Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki
  • Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
  • Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
  • Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
  • Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Oferowana specjalność pedagogiczna służy zdobyciu przez studentów umiejętności praktycznych w zakresie wieloaspektowego i wielokierunkowego aktywizowania społeczności lokalnej. Jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę posiadającą kompetencje w zakresie aktywizowania oraz właściwego ukierunkowywania rozwoju społeczności lokalnej. Przykładowe miejsca zatrudnienia absolwenta proponowanej specjalności, to: - szeroko rozumiany sektor administracji rządowej - szeroko rozumiany sektor organizacji pozarządowych - szeroko rozumiany sektor organizacji samorządowych Bardziej szczegółowo miejsca pracy mogą dotyczyć np.: - stanowisk odpowiedzialnych za promocję gminy - stanowisk odpowiedzialnych za promocję powiatu - stanowisk odpowiedzialnych za promocję regionu - edukacji publicznej - edukacji niepublicznej - pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu - wspierania osób niepełnosprawnych - kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - kultury fizycznej i turystyki - ochrony środowiska i przyrody - przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego - działalności w wolontariacie - i wielu innych, nie wymienionych w powyższym zestawieniu miejsc.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Socjologia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Komunikacja interpersonalna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Teoretyczne podstawy wychowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
III - Kierunkowe
Pedagogika społeczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Teoretyczne podstawy kształcenia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka dorosłych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy gospodarki
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy prawne samorządu terytorialnego
1
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy przedsiębiorczości
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Rynek pracy i bezrobocie
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
VI - Praktyka
Praktyka ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Pojęcia i systemy pedagogiczne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Psychologia rozwoju i osobowości
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Socjologia edukacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Bezpieczeństwo kulturowe
1
ZAL-O
Wykład
10
Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Organizowanie społeczności lokalnej
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Techniki pracy grupowej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wybrane zagadnienia z działalności sektora pozarządowego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Zagadnienia administracji i samorządu terytorialnego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Zawodoznawstwo
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna pedagogiczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody badań pedagogicznych
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowych
Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur
2
ZAL-O
Wykład
20
Historia i rozwój organizacji i stowarzyszeń
2
ZAL-O
Wykład
20
Komunikacja społeczna i negocjacje
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Mikrośrodowiska wychowawcze
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy doradztwa zawodowego z metodyką
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sektora pozarządowego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
VI - Praktyka
Praktyka ciągła pedagogiczna
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowych
Aktywizowanie lokalnych grup społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Doradztwo i poradnictwo osób niepełnosprawnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Edukacja regionalna
2
ZAL-O
Wykład
20
Edukacja transgraniczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy metodologii tworzenia projektu
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Techniki pracy wolontaryjnej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Warsztat koordynatora projektu
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
10
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowych
Edukacja zagrożonych wykluczeniem społecznym
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Etyka w pracy pedagoga
1
ZAL-O
Wykład
10
Liderzy inicjatyw lokalnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Organizacja i techniki pracy biurowej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Podstawy polityki społecznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy rekreacji i organizacji czasu wolnego
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia emocji i motywacji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Technologie informacyjne w działalności sektora pozarządowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wybrane formy marketingu
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Wykład monograficzny
0
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
29,0