Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych - studia pierwszego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Oferowana specjalność pedagogiczna służy zdobyciu przez studentów umiejętności praktycznych w zakresie wieloaspektowego i wielokierunkowego aktywizowania społeczności lokalnej. Jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę posiadającą kompetencje w zakresie aktywizowania oraz właściwego ukierunkowywania rozwoju społeczności lokalnej. Przykładowe miejsca zatrudnienia absolwenta proponowanej specjalności, to: - szeroko rozumiany sektor administracji rządowej - szeroko rozumiany sektor organizacji pozarządowych - szeroko rozumiany sektor organizacji samorządowych Bardziej szczegółowo miejsca pracy mogą dotyczyć np.: - stanowisk odpowiedzialnych za promocję gminy - stanowisk odpowiedzialnych za promocję powiatu - stanowisk odpowiedzialnych za promocję regionu - edukacji publicznej - edukacji niepublicznej - pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu - wspierania osób niepełnosprawnych - kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - kultury fizycznej i turystyki - ochrony środowiska i przyrody - przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego - działalności w wolontariacie - i wielu innych, nie wymienionych w powyższym zestawieniu miejsc.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Socjologia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Komunikacja interpersonalna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoretyczne podstawy wychowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Pedagogika społeczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Teoretyczne podstawy kształcenia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka dorosłych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy gospodarki
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy prawne samorządu terytorialnego
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy przedsiębiorczości
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Rynek pracy i bezrobocie
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Pojęcia i systemy pedagogiczne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologia rozwoju i osobowości
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Socjologia edukacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Bezpieczeństwo kulturowe
1
ZAL-O
Wykład
15
Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Organizowanie społeczności lokalnej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Techniki pracy grupowej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wybrane zagadnienia z działalności sektora pozarządowego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zagadnienia administracji i samorządu terytorialnego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zawodoznawstwo
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna pedagogiczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody badań pedagogicznych
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur
2
ZAL-O
Wykład
30
Historia i rozwój organizacji i stowarzyszeń
2
ZAL-O
Wykład
30
Komunikacja społeczna i negocjacje
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Mikrośrodowiska wychowawcze
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy doradztwa zawodowego z metodyką
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sektora pozarządowego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła pedagogiczna
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Aktywizowanie lokalnych grup społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Doradztwo i poradnictwo osób niepełnosprawnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Edukacja regionalna
2
ZAL-O
Wykład
30
Edukacja transgraniczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy metodologii tworzenia projektu
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Techniki pracy wolontaryjnej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztat koordynatora projektu
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja zagrożonych wykluczeniem społecznym
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etyka w pracy pedagoga
1
ZAL-O
Wykład
15
Liderzy inicjatyw lokalnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Organizacja i techniki pracy biurowej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy polityki społecznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy rekreacji i organizacji czasu wolnego
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia emocji i motywacji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Technologie informacyjne w działalności sektora pozarządowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane formy marketingu
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wykład monograficzny
0
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
29,0