Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
10
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodologia badań społecznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Przedmiot do wyboru: Współczesne problemy psychologii/Contemporary Problems of Psychology
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
10
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Pedeutologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Pedagogika porównawcza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Projekty w pracy pedagogicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Teoria opieki
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Teoria socjoterapii
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
VI - Praktyka
Praktyka
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy edukacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Ewaluacja w projektach społeczno-edukacyjnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnoza socjoterapeutyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Metodyka pracy socjoterapeutycznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Pedagogika rodziny
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Psychologia kliniczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Trening interpersonalny
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty komunikacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej
1
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Arteterapia i wspieranie rozwoju uzdolnień w zakresie sztuk wizualnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bajkoterapia z elementami dramy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Etyka zawodu pedagoga i socjoterapeuty
1
ZAL-O
Wykład
10
Metodyka pracy z grupą społeczną
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Opieka nad człowiekiem starszym
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Praca terapeutyczna z osobą starszą
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Terapia pedagogiczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wybrane zagadnienia profilaktyki
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0