Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry), liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów ma przygotowanie teoretyczne i warsztatowe do podejmowania działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Absolwent: dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na zdobytą specjalizację zawodową, posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze (diagnostyczne) oraz umiejętności praktyczne. Dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji i pracy opiekuńczej, wychowawczej i socjoterapeutycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach o charakterze socjoterapeutycznym, opiekuńczym, opiekuńczo -wychowawczym, edukacyjnym, diagnostyczno –konsultacyjnym, placówkach związanych z ochroną i promocją zdrowia, palcówkach wsparcia dziennego, instytucjach socjalnych, rodzinnych formach opieki.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  1) W kategorii wiedza, student:
  - zna terminologię używaną w€pedagogice oraz jej zastosowanie w€dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym,
  - ma pogłębioną i€rozszerzoną wiedzę o€źródłach i€miejscu pedagogiki w€systemie nauk oraz o€jej przedmiotowych i€metodologicznych powiązaniach z€innymi dyscyplinami nauk,
  - ma pogłębioną i€uporządkowaną wiedzę o€współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i€systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i€kulturowe uwarunkowania,
  - ma pogłębioną i€uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i€metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i€metody badań stosowanych w€naukach społecznych i€humanistycznych; zna mapę stanowisk i€podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w€pedagogice),
  - ma uporządkowaną i€pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i€specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i€metodykę,
  - ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w€cyklu życia zarówno w€aspekcie biologicznym, jak i€psychologicznym oraz społecznym,
  - ma pogłębioną wiedzę o€rodzajach więzi społecznych i€o€rządzących nimi prawidłowościach istotnych z€punktu widzenia procesów edukacyjnych,
  - ma rozszerzoną wiedzę o€różnych rodzajach struktur społecznych i€instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z€punktu widzenia procesów edukacyjnych,
  - ma uporządkowaną wiedzę o€kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych
  - ma uporządkowaną wiedzę o€celach, organizacji i€funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i€terapeutycznych, pogłębioną w€wybranych zakresach,
  - ma pogłębioną i€rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i€wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i€dysfunkcjonalności, harmonii i€dysharmonii, normy i€patologii,
  - ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i€nauczania oraz innych procesów edukacyjnych.
  - ma pogłębioną i€uporządkowaną wiedzę o€różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i€procesach w€nich zachodzących,
  - ma uporządkowaną wiedzę o€strukturze i€funkcjach systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów,
  - ma uporządkowaną wiedzę o€uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i€terapeutycznej, pogłębioną w€wybranych zakresach,
  - ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i€norm etycznych oraz etyki zawodowej.
  2) W kategorii umiejętności student:
  - posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i€przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z€punktu widzenia problemów edukacyjnych,
  - potrafi wykorzystywać i€integrować wiedzę teoretyczną z€zakresu pedagogiki oraz powiązanych z€nią dyscyplin w€celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i€ terapeutycznych, a€ także diagnozowania i€ projektowania działań praktycznych,
  - potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i€technik komunikacyjnych ze specjalistami w€zakresie pedagogiki, jak i€z€odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z€nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
  - potrafi w€sposób klarowny, spójny i€precyzyjny wypowiadać się w€mowie i€ na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i€pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z€wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z€dorobku pedagogiki, jak i€innych dyscyplin naukowych
  - posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i€sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w€kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi,
  - posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w€metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i€konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i€interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w€obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki,
  - ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i€wzorów ludzkich zachowań,
  - potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w€celu analizowania podejmowanych działań praktycznych,
  - potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i€prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w€określonych obszarach praktycznych,
  - potrafi wybrać i€zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i€metody pracy w€celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych,
  - potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno- wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w€zdobywaniu wiedzy, a€także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,
  - potrafi pracować w€zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w€zespole.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i€umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i€zawodowego,
  - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i€osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i€odznacza się wytrwałością w€podejmowaniu indywidualnych i€zespołowych działań profesjonalnych w€zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę,
  - docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i€prawidłowych więzi w€środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z€zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i€budowania warsztatu pracy pedagoga,
  - utożsamia się z€wartościami, celami i€zadaniami realizowanymi w€praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i€zaangażowaniem w€projektowaniu, planowaniu i€realizowaniu działań pedagogicznych,
  - jest przekonany o€konieczności i€doniosłości zachowania się w€sposób profesjonalny i€przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i€formułuje problemy moralne i€dylematy etyczne związane z€własną i€cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i€możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych,
  - odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i€prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w€środowisku specjalistów i€pośrednio modeluje to podejście wśród innych,
  - jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i€współpracy z€otoczeniem, w€tym z€osobami niebędącymi specjalistami w€danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w€grupach i€organizacjach realizujących działania pedagogiczne,
  - ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i€świata.
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 150 godzin.
  Celem praktyki było:
  - przygotowanie studenta do pracy w różnego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych, socjalnych, edukacyjnych oraz rodzinnych form opieki,
  - zapoznanie się z działalnością zawodową, organizacyjną i środowiskową wybranej instytucji,
  - poznanie specyfiki pracy pedagoga i socjoterapeuty,
  - konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej i doświadczeń pedagogicznych,
  - kształtowanie umiejętności zawodowych w warunkach naturalnych pracy placówki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student jest zobowiązany do odbycia planowanych praktyk złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów ma przygotowanie teoretyczne i warsztatowe do podejmowania działań opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych. Posiada wiedzę na temat zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Potrafi sporządzić diagnozę przypadków, zaprojektować korekcję i poprowadzić proces socjoterapeutyczny. Absolwent potrafi prowadzić zajęcia w różnych grupach opiekuńczo -wychowawczych. Ma wiedzę o różnych formach opieki, pomocy i interwencji. Posiada umiejętności z zakresu komunikacji, terapii, metodyki pracy indywidualnej i zespołowej, korekcji, diagnostyki socjoterapeutycznej i pedagogicznej, pracy systemowej z dzieckiem, młodzieżą i opiekunami. W ramach kompetencji posiada szczególną wrażliwość na krzywdę i trudności, z którymi spotykają się dzieci, młodzież i ich opiekunowie. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku opiekuna-wychowawcy: w placówkach systemu oświaty (m.in. w świetlicy szkolnej, klubie malucha); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (takich jak: domy dziecka, domy samotnej matki z dzieckiem, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodziny, ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży, pogotowia opiekuńcze, internaty, bursy itp.); w placówkach dla osób w podeszłym wieku i terminalnie chorych; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej; schroniskach dla bezdomnych; placówkach zajmujących się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju człowieka; ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie; w placówkach penitencjarnych (jako wychowawca).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
15
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
15
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Pedagogika specjalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnoza socjoterapeutyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia społeczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Teoria opieki
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Teoria socjoterapii
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Trening interpersonalny
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowych
Diagnostyka pedagogiczna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Metodyka pracy socjoterapeutycznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Pedagogika rodziny
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia kliniczna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Warsztaty komunikacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej
1
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Arteterapia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Edukacja psychoseksualna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Etyka zawodu pedagoga i socjoterapeuty
1
ZAL-O
Wykład
10
Media w życiu dzieci i młodzieży
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Metodyka pracy z rodziną
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Opieka nad człowiekiem starszym
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca z małą grupą
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Projekty w pracy pedagogicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Terapia pedagogiczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wybrane zagadnienia profilaktyki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0