Pedagogika kreatywności i zdolności - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Specjalność mieści się w obszarze kształcenia nauk społecznych i humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent specjalności pedagogika kreatywności i zdolności uzyskuje tytuł licencjata pedagogiki. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne absolwenta zdobyte i rozwijane podczas studiów pozwalają mu na przygotowanie się do przyszłych zadań zawodowych, ich efektywną realizację oraz samokształcenie. W toku studiów student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, umiejętności metodologiczne, diagnostyczne, metodyczne i komunikacyjne, a także odbywa praktykę w placówkach kulturalno-oświatowych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  • Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  • Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
  • Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  • Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
  • Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
  • Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  • Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
  • Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
  • Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
  • Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  • Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
  • Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
  • Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
  • Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
  • Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
  • Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych
  • Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
  W zakresie umiejętności:
  • Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
  • Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej
  • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  • Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  • Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
  • Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  • Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
  • Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej
  • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
  • Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  • Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
  • Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  • Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
  • Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
  • Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki
  • Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
  • Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
  • Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
  • Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwenci specjalności pedagogika kreatywności i zdolności w toku studiów nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, umiejętności metodologiczne, diagnostyczne, metodyczne i komunikacyjne, a także odbywa praktykę w placówkach kulturalno-oświatowych. Absolwent uzyskuje kompetencje praktyczne dotyczące rozpoznawania i rozwijania zdolności i zainteresowań, organizacji zajęć twórczych rozwijających kreatywność jednostek przedstawicieli różnych grup wiekowych, realizowania doradztwa i poradnictwa zawodowego w kontekście ujawnianych przez jednostkę zdolności i zainteresowań, organizowania warsztatów artystycznych i umiejętności praktycznych, projektowania i organizowania pracy instytucji publicznych i sektora pozarządowego, planowania i prowadzenia projektów badawczych, projektowania pedagogicznego i ewaluacji realizowanych działań, podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju. Są przygotowani do pracy na stanowisku specjalisty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Centrach Nauki, w różnego typu placówkach kulturalno-oświatowych (domy kultury, biblioteki, kulturalne, inicjatywy pozarządowe).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Socjologia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Komunikacja interpersonalna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoretyczne podstawy wychowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Pedagogika społeczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Teoretyczne podstawy kształcenia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
IV - Specjalnościowych
Diagnostyka i terapia pedagogiczna
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Etyka i zasady marketingu w sztuce
1
ZAL-O
Wykład
15
Organizacje pozarządowe i wolontariat
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia twórczości
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia zdolności
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Pojęcia i systemy pedagogiczne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologia rozwoju i osobowości
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Socjologia edukacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Diagnostyka i terapia pedagogiczna
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Metodyka działalności kulturalnej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy przedsiębiorczości
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teoretyczne podstawy działalności kulturalnej
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty umiejętności praktycznych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody badań pedagogicznych
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnozowanie osób zdolnych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika twórczości
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Polityka oświatowa i kulturalna
2
ZAL-O
Wykład
30
Projektowanie i ewaluacja działań pedagogicznych
4
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Warsztaty umiejętności praktycznych
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
27,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja osób dorosłych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodyka pracy z jednostką i grupą
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Organizacja warsztatów artystycznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogiczne wspieranie osób zdolnych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy doradztwa i poradnictwa zawodowego
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teoria i metodyka działalności opiekuńczej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Trening twórczości
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty umiejętności praktycznych
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Estetyka i teorie sztuki
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Komunikacja społeczna i komunikatory
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kosztorysowanie wydatków instytucji publicznych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Naukoznawstwo
3
EGZ
Wykład
30
Organizacja warsztatów artystycznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy organizacji imprez masowych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty umiejętności praktycznych
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
15
Zarządzanie placówką edukacyjną
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
26,0