Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z grup defaworyzowanych

2022L

Kod przedmiotu16S1O-ASIZOZGD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńCharakterystyka osób z grup defaworyzowanych w kontekście aktywności zawodowej i rynku pracy oraz trudności związane z ich aktywizacją i reintegracją społeczno - zawodową: matki samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby niepełnosprawne fizycznie, osoby chore psychicznie, osoby opiekujące się osobami zależnymi (niepełnosprawnymi dziećmi, osobami starszymi), osoby opuszczające zakład karny, osoby bezdomne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, osoby 50+, imigranci. Dobre praktyki w zakresie aktywizacji osób z grup defaworyzowanych.
Opis wykładówAktywizacja społeczna i zawodowa, reintegracja społeczna i zawodowa – rozumienie i metody. Rodzaje i specyfika grup defaworyzowanych społecznie i zagrożonych wykluczeniem. Rozwiązania systemowe dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej osób z grup defaworyzowanych. Działania trzeciego sektora ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób z grup defaworyzowanych.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy dotyczącej indywidualnego i społecznego znaczenia procesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z grup defaworyzowanych, rozumienia tego procesu, związanych z nim wyzwań oraz możliwych rozwiązań. Rozwinięcie świadomości dotyczącej specyfiki społecznego funkcjonowania osób z grup defaworyzowanych w tym zwłaszcza w perspektywie ich możliwości w zakresie aktywności zawodowej i rynku pracy.
Literatura podstawowa1) Cybula-Fujiwara A., Merecz-Kot D., Walusiak-Skorupa J., Marcinkiewicz A., Wiszniewska M., , Pracownik z chorobą psychiczną – możliwości i bariery w pracy zawodowej, , Medycyna Pracy 2015, 66 (1) , 2015 2) Domżalska A., , Sytuacja byłych skazanych na rynku pracy, Forum Pedagogiczne 2, 2013, 2013, s. 127-148 3) Kukla D., Bednarczyk Ł., (red.), , Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka, , Warszawa , 2010 4) Kukla D., Duda W., (red.), , Grupy ryzyka na rynku pracy – poradnik dla współpracujących z grupą 45+, , Warszawa, 2011 5) Spytek-Bandurska G., , Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca1) Kirenko J., Sarzyńska E, wyd. Lublin, Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, 2010r., tom 2) wyd. Warszawa , Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce, , 2017r., tom
Uwagi