Metody badań pedagogicznych

2022L

Kod przedmiotu16S1O-MBP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOrganizacja i etapy badania naukowego: etapy postępowania badawczego, opracowanie koncepcji badań, określenie tematu i celu pracy, formułowanie problemu i hipotez badawczych, wybór terenu badań i dobór próby, typologia zmiennych, typologia wskaźników, badania pilotażowe, harmonogram badań. Zasady doboru strategii oraz metod badań. Konstruowanie narzędzi badawczych, podstawowe zasady budowy narzędzi badawczych. Faza wykonawcza badania naukowego, metody analizy danych empirycznych w badaniach ilościowych i jakościowych. Prezentacja wyników badań, analiza i interpretacja danych empirycznych.
Opis wykładówIstota, rodzaje i charakter badań pedagogicznych. Jakościowe, ilościowe i mieszane modele badawcze. Fazy (etapy) procesu badawczego w naukach empirycznych. Formułowanie problemu badawczego, definiowanie zmiennych oraz dobór wskaźników. Klasyfikacje strategii i metod badawczych. Zasady konstrukcji narzędzi badawczych. Metody ilościowej i jakościowej analizy danych empirycznych. Podstawy warsztatu pisarstwa naukowego. Etyka badania naukowego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Creswell J., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo UJ, 2013 2) Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, Warszawa, 2002 3) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa , 2004 4) Red.Denzin N.,Lincoln Y., Metody badań jakościowych, t. I,II , Warszawa, 2010 5) Palka S., Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi