Pojęcia i systemy pedagogiczne

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-PISP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówedagogika współczesna: status naukowy, funkcje i zadania. Miejsce pedagogiki w systemie nauk społecznych. Etapy rozwoju refleksji pedagogicznej. Sposoby klasyfikowania, wyodrębniania i charakteryzowania kierunków i prądów we współczesnej pedagogice. Pedagogika a pedagogia. Refleksja filozoficzna jako źródło koncepcji pedagogicznych. Psychologiczne i socjologiczne przesłanki koncepcji pedagogicznych. Psychologizm i socjologizm w pedagogice. Pedagogika pozytywistyczna jako pierwszy wielki nurt we współczesnej pedagogice, główne idee. Stulecie dziecka – naturalizm u źródeł idei i postulatów pedagogiki progresywizmu. Nowe Wychowanie jako ruch i nurt pedagogiczny. Pedagogika pragmatyzmu – główne idee, przedstawiciele. Pedagogika kultury – źródła, założenia, przedstawiciele. Edukacja, która ma wyzwalać – przesłanki powstania i podstawowe założenia pedagogiki emancypacyjnej oraz jej odmiany. Pedagogika międzykulturowa – źródła i orientacje. Kwestionowanie edukacyjnych „oczywistości” – inspiracje i dokonania pedagogiki krytycznej. Antypedagogika jako ruch pedagogiczny. Pedagogika w epoce ponowoczesności. ,ĆWICZENIA:Progresywizm pedagogiczny – Nowe Wychowanie: pedagogika Marii Montessori, projekt Celestyna Freineta, pedagogia Janusza Korczaka. Pedagogika waldorfska jako przykład koncepcji pedagogicznej wywiedzionej z pozanaukowych przesłanek. Refleksja filozoficzna jako źródło koncepcji pedagogicznych – pedagogika filozoficzno-normatywna K. Kotłowskiego. Pedagogika emancypacyjna – pedagogika uciśnionych P. Freire (przeciw uciskowi ekonomicznemu), pedagogika feministyczna (przeciw uciskowi kulturowemu), pedagogika radykalnego humanizmu E. Fromma (przeciw symbolicznemu zniewoleniu i indoktrynacji). Pedagogika przeciw wychowawczej przemocy – pedagogika nieautorytarna T. Gordona, pedagogika antyautorytarna A. Neila. Antypedagogika H. von Schoenebecka.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. I, PWN, 2016 2) Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, 2015 3) Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Impuls, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi