Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-PZUOSPE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSpecjalne potrzeby edukacyjne (SPE) – pojęcie, rodzaje, uwarunkowania. Dzieci z trudnościami w nauce. Rodzaje trudności o charakterze niespecyficznym i specyficznym. Problem dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii oraz trudności w uczeniu się wynikające z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz zaburzeń rozwoju zdolności, w tym językowych i arytmetycznych – przyczyny, przejawy, wczesne wykrywanie, sposoby przezwyciężania. Uczniowie wybitnie zdolni – znaczenie odkrywania i rozwijania predyspozycji i uzdolnień, sposoby identyfikacji i kształcenia, w tym zagadnienia związane z przygotowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z SPE w szkole i placówce systemu oświaty (cele, zasady, metody, formy, środki, współpraca z różnymi podmiotami, regulacje prawne).,ĆWICZENIA:Rozpoznawanie SPE uczniów – zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w diagnozie, zasady diagnozy nauczycielskiej. Dostosowanie procesu kształcenia do SPE uczniów (projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów). Ocena skuteczności wsparcia uczniów z SPE.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Thompson J., Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, 2013 2) Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, 2010 3) Serafin T., Kształcenie specjalne w systemie oświaty, Wolters Kluwer, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi