Socjologia

2021Z

Kod przedmiotu16S1O-SOC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Przedmiot, zadania i historia socjologii 2. Metody badań socjologicznych 3. Więź społeczna i grupa społeczna 4. Kultura w ujęciu socjologicznym 5. Świadomość społeczna: jej odmiany i przejawy patologizacji 6. Socjalizacja, kontrola społeczna i dewiacja 7. Rodzina jako grupa społeczna 8. Struktura społeczna i procesy stratyfikacji społecznej 9. Marginalizacja i wykluczenie społeczne 10. Procesy migracyjne we współczesnym świecie 11. Nowoczesność i ponowoczesność: od industrializacji do globalizacji 12. Miasto jako forma osadnicza 13. Wieś jako forma osadnicza 14. Polska w świetle badań socjologicznych,ĆWICZENIA:Grupa społeczna – elementy konstytutywne, rodzaje grup społecznych (mała, duża, formalna, nieformalna, ekskluzywna, inkluzywna), typy grup społecznych wg Tonniesa i Cooley’a, grupy odniesienia. Jak powstaje więź społeczna. Socjalizacja – pojęcie, rodzaje, osobowość, rola społeczna, tożsamość. Elementy socjologii kultury – definicja, składniki kultury, pojęcia: ład aksjonormatywny, etnocentryzm, relatywizm kulturowy, kultura symboliczna, kultura masowa, homogenizacja kultury masowej. Zmiana społeczno-kulturowa. Klasyczne teorie rozwoju społecznego. Typy społeczeństw. Teorie modernizacji, konwergencji i zależności. Naród jako przedmiot zainteresowań socjologii – zbiorowości etniczne, rodzaje grup etnicznych, państwa wielonarodowe i wieloetniczne, modele kształtowania się nowoczesnych narodów, mniejszości narodowe i etniczne we współczesnej Polsce. Społeczność lokalna – historyczne źródła socjologii społeczności lokalnej, badania nad społecznościami lokalnymi, podstawowe perspektywy teoretyczne, społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna, lokalizm. Władza i polityka – władza jako odmiana nierówności, formy legitymizacji władzy, przywództwo, systemy polityczne. Organizacja formalna – historyczne źródła socjologii organizacji, biurokracja wg Webera, teorie organizacji, zmiana organizacyjna, zjawiska patologiczne w organizacjach formalnych. Religia – pojęcie religii, typy i teorie religii, typy organizacji religijnych, nowe ruchy religijne. Zróżnicowanie i nierówności płciowe we współczesnych społeczeństwach.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin, 1993 2) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, 2002 3) R. A. Podgórski, Socjologia. Wczoraj. Dziś. Jutro. Kompendium wiedzy socjologicznej, Rzeszów, 2006 4) J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i zastosowanie, Poznań, 1998 5) R.A. Podgórski, Współczesne problemy socjologiczne, Poznań, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi