Teoretyczne podstawy kształcenia

2021L

Kod przedmiotu16S1O-TPK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiczna (przedmiot i zadania dydaktyki oraz jej miejsce w zakresie pedagogiki). Relacje dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych. Główne nurty myślenia o szkolnej edukacji i szkole. Cele kształcenia ogólnego. Proces nauczania - uczenia się w szkole. Modele uczenia się (koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia). Formy organizacyjne uczenia się. Środki dydaktyczne. Sposoby i znaczenie oceniania osiągnieć szkolnych uczniów (rodzaje oceniania, wewnątrzszkolny system oceniania, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne). Ocena efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości dydaktycznej szkoły oraz edukacyjna wartość dodana. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki oraz udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (odkrywanie oraz rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia). Znaczenie klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego i style kierowanie nią (integracja klasy szkolnej, sposoby nauczania w klasie zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego). Szkoła i jej program oraz system szkolny. Autonomia dydaktyczna nauczyciela.,ĆWICZENIA:Dydaktyka jako nauka – podstawowe pojęcia. Systemy dydaktyczne na tle rozwoju dydaktyki. Współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania oraz ich rodzaje: zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania, organizacja procesu kształcenia oraz pracy uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych i tempa uczenia się. Lekcja jako jednostka dydaktyczna (budowa, modele i sztuka prowadzenia lekcji). Projektowanie działań służących integracji klasy szkolnej. Planowanie pracy z uczniem zdolnym, przygotowującym go do udziału w konkursie przedmiotowym lub współzawodnictwie sportowym. Ocenianie pracy ucznia za pomocą formy oceny kształtującej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bereźnicki F., Dydaktyka. Wybrane zagadnienia , ZAPOL, 2007 2) Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, IMPULS, 2004 3) Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, 2015 4) Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Graf Punkt,, 2002 5) Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, WSIP, 2006 6) Okoń W. , Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, ŻAK, 2011 7) Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Łoś Graf, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi.