Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
10
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodologia badań społecznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Przedmiot do wyboru: Współczesne problemy psychologii/Contemporary Problems of Psychology
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
10
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Pedeutologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Pedagogika porównawcza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Coaching w animacji i edukacji
2
EGZ
Ćwiczenia
10
Diagnozowanie potrzeb społecznych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodyka pracy animatora społecznego
3
EGZ
Ćwiczenia
30
Metodyka pracy w zespole
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Społeczno-kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania Warmii i Mazur
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
VI - Praktyka
Praktyka
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy edukacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Ewaluacja w projektach społeczno-edukacyjnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Liderzy inicjatyw lokalnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Organizowanie i animacja społeczności lokalnej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Planowanie i realizacja projektów społecznych i edukacyjnych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy projektowania edukacyjnego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy przedsiębiorczości
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Psychologia emocji i motywacji
1
ZAL-O
Wykład
10
Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Arteterapia i wspieranie rozwoju uzdolnień w zakresie sztuk wizualnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Design Thinking 
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Kapitał społeczny i partnerstwa lokalne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Organizacje pozarządowe i wolontariat 
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Podstawy polityki społecznej
1
ZAL-O
Wykład
10
Projekty edukacyjne dla dorosłych i seniorów
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Warsztat kreatywności
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0