Andragogika

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-AND
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOkres dorosłości w perspektywie andragogicznej. Specyfika rozwoju i edukacji dorosłych (fazy rozwoju dorosłych). Kształcenie człowieka w okresie dorosłości i późnej dorosłości. Planowanie pracy edukacyjnej z człowiekiem dorosłym. Pracownicy oświaty dorosłych.
Opis wykładówPowstanie i rozwój refleksji andragogicznej. Podstawowe pojęcia andragogiki. Andragogika jako nauka (definicja andragogiki, przedmiot badań, zadania, działy andragogiki, związki z innymi naukami). Okres dorosłości w perspektywie andragogiki. Człowiek dorosły jako uczeń (pojęcie kształcenia dorosłych, funkcje i zadania edukacji dorosłych, metody pracy). Style uczenia się dorosłych. Jak się uczyć? Edukacja osób starszych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aleksander T., , Andragogika. Podręcznik akademicki, ITE, Radom-Kraków, 2009, s. 311-347 2) Jankowski Dz., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., , Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2007, s. 9-56; 3) Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H, Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń, 2009, s. 10-75, 91- 4) Wujek T., , Wprowadzenie do andragogiki, ITE, Radom, 1996, s. 357-389, 3 5) Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson, Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, PWN, 2009 6) E. Dubas, J.Stelmaszczyk, Biografie edukacyjne- wybrane konteksty, Uniwersytet Łódzki, 2014 7) Woźnicka E. (red.), , Oświata dorosłych : inspiracje i wyzwania, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi