Diagnostyka pedagogiczna

2021L

Kod przedmiotu16N2O-DIP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDiagnoza pedagogiczna – pojęcie, geneza i rozwój, prekursorzy. Etapy procesu diagnozowania w pedagogice a wzory procedur diagnostycznych. Ujęcie wąskie i szerokie procesu diagnozy – rola, znaczenie, zastosowanie. Etyczny wymiar diagnozowania w pedagogice i psychopedagogice. Podstawowe błędy diagnostyczne. Metodologiczne podstawy diagnostyki pedagogicznej i psychopedagogicznej. Diagnoza potrzeb opiekuńczych i wychowawczych oraz wybranych problemów opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych. Diagnostyka pedagogiczna w środowisku rodzinnym i lokalnym.,ĆWICZENIA:Pojęcie diagnozy i diagnozowania w naukach społecznych. Rodzaje i typy diagnoz. Warsztat diagnostyczny pedagoga - procedura diagnostyczna, metody, techniki i narzędzia diagnostyczne (stosowanie narzędzi standaryzowanych, konstruowanie narzędzi autorskich), cechy diagnostyczne. Stosowanie międzynarodowych klasyfikacji chorób i zaburzeń (DSM-IV, DSM-V i ICD-10) na potrzeby pedagogiki. Diagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych (diagnoza dojrzałości szkolnej, diagnoza przystosowania szkolnego uczniów / wychowanków, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnozowanie zdolności i uzdolnień uczniów/wychowanków, diagnostyka zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania oraz zaburzeń adaptacyjnych u uczniów/wychowanków). Diagnoza pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Guziuk-Tkacz,, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, , Żak, 2011 2) E. Wysocka, , Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, , Impuls, 2013 3) E. Jarosz. E. Wysocka, , Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, , Żak, 2006 4) B. Skalbania, , Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, , Impuls, 2013 5) E. Lisowska, , Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną, , Wszechnica Świętokrzyska, , 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi------