Diagnozowanie potrzeb społecznych

2021L

Kod przedmiotu16N2O-DIPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicje i wybrane koncepcje potrzeb. Miejsce potrzeb społecznych w systemie potrzeb człowieka. Potrzeby obiektywne a potrzeby subiektywne. Potrzeby jednostek a potrzeby zbiorowości. Demograficzne uwarunkowania potrzeb społecznych. Metody diagnozowania potrzeb społecznych.,ĆWICZENIA:Znaczenie diagnozowania potrzeb społecznych dla rozwoju społecznego i indywidualnego. Diagnozowanie potrzeb społecznych dzieci i młodzieży, Diagnozowanie potrzeb społecznych seniorów. Diagnozowanie potrzeb społecznych osób defaworyzowanych – niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, itp. Diagnozowanie potrzeb społecznych społeczności lokalnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lisowski A. , Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, SGH, 2006 2) Tomaszewski A., Potrzeby społeczne w zarządzaniu (w: Nowoczesne Systemy Zarządzania), WAT, 2018 3) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, 2007 4) Jasińska E. , Skrzypczak B. , Rozpoznanie środowiska, CAL, 2005 5) Skałabania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Impuls, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi