Kapitał społeczny i partnerstwa lokalne

2022L

Kod przedmiotu16N2O-KSPL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKapitał społeczny (R. D. Putnam, P. Bourdieu, F. Fukuyama) – definicja, cechy i typy. Jak budować kapitał społeczny. Uwarunkowania pojęciowe i prawne w zakresie partnerstw lokalnych. Rodzaje partnerstw. Pobudzanie i wzmacnianie sił społecznych (empowerment) w środowiskach lokalnych. ,ĆWICZENIA:Metody rozpoznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających społeczność lokalną. Organizacje pozarządowe (NGO) a kapitał społeczny. Programy i strategie rozwoju lokalnego i regionalnego. Kapitał społeczny i partnerstwo lokalne w województwie warmińsko-mazurskim – możliwości i ograniczenia. Dobre praktyki.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lewandowska M., Droga do partnerstwa – kilka ważnych pytań, FISE, 2013 2) red. A. Jarzębska, Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 2010 3) Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd i wspólnoty lokalne, -, 2007 4) Growiec K. , Kapitał społeczny: geneza i społeczne konsekwencje, Academica Wydawnictwo SWPS, 2011 5) Domagała B., Sakson A. (red.), Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, -, 1998 6) (red.) E. Skawińska, Kapitał społeczny w rozwoju regionu, PWN, 2012 7) Klimowicz M., Bokajło W., Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, CeDeWu Sp. z o.o., 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi