Liderzy inicjatyw lokalnych

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-LIL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówLider inicjatyw lokalnych – wprowadzenie terminologiczne do zajęć. Kwalifikacje, kompetencje, zadania i funkcje organizatora społeczności lokalnej jako planisty. Wzmacnianie i rozwijanie potencjałów środowiska lokalnego w oparciu o jego zasoby. Planowanie rozwoju społeczności lokalnej – możliwości i ograniczenia. Dobre praktyki.,ĆWICZENIA:Lokalny lider – wizjoner, rewolucjonista i kreator rzeczywistości społecznej. Wizja zmiany w środowisku i budowanie planu jej realizacji. Rozpoznawanie potrzeb społeczności i kreowanie zmian społecznych w oparciu o siły społeczne. Budowanie i zarządzanie zespołem. Motywacja i determinacja jako przesłanki siły do zmian w środowisku lokalnym. Budowanie kompetencji lidera inicjatyw lokalnych: komunikacji, diagnozowania, negocjacji, innowacyjności, umiejętności rozwiązywania problemów i zarządzania zmianą. Liderstwo: szacowanie własnego potencjału.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. K. Piasecki, Lider społeczny w XXI wieku, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013 2) Kozioł-Nadolna K., Beyer K., Czerniachowicz B., Uwarunkowania rozwoju organizacji. Innowacyjność i przedsiębiorczość, Volumina, 2018 3) Bacon T. , Sztuka skutecznego przywództwa, GWP, 2017 4) Maxwell J.C., Przywództwo. Złote zasady, MT Biznes, 2016 5) Terelak J. F. , Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi