Metodyka pracy animatora społecznego

2021L

Kod przedmiotu16N2O-MPAS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMetody, techniki i narzędzia w animacji społecznej i kulturalnej. Metody i techniki wyzwalania potencjałów i sił społecznych w środowisku lokalnym. Animacja w kontekście spędzania czasu wolnego – trudności i rozwiązania. Metody i techniki wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy animacyjnej. Animator jako inicjator, kreator i koordynator procesów animacyjnych. Metody i formy pracy animacyjnej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi. Budowanie warsztatu pracy animatora – możliwości i ograniczenia. Warsztaty animacyjne – kształtowanie praktycznych umiejętności. Kreowanie własnych warsztatów w oparciu o wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte w ramach zajęć (praca indywidualna i grupowa). Przykłady „dobrych praktyk”.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna - podstawowe pojęcia i zagadnienia, CAK, 1993 2) (red.) W. Theiss, B. Skrzypczak, Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, CWAL, 2006 3) B. Jedlewska , Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, -, 2003 4) (red.) P. Henzler, B. Skrzypczak, Kim jest animator społeczny?, CWAL, 2006 5) C. Kurkowski, Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach Studium socjopedagogiczne, Impuls, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi