Organizowanie i animacja społeczności lokalnej

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-OASL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówAnimacja i animator –teoretyczne ujęcia, istota procesu animacji społecznej; organizowanie społeczności lokalnej; struktura i metodologia projektu animacyjnego, budowanie partnerstw lokalnych, ewaluacja działań animacyjnych, kwestie etyczne w pracy animatora, . ,ĆWICZENIA:Przygotowanie i realizacja własnych projektów animacyjnych wg metody animacji społeczności lokalnych. Wizyta studyjna w lokalnej organizacji społecznej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kargul J.,, Upowszechnianie. Animacja. Komercjalizacja kultury, , Warszawa, 2012 2) Jordan P., Skrzypczak B., , Kim jest animator społeczny?, Warszawa, 2003 3) Theiss W., Skrzypczak B. (red.), Theiss W., Skrzypczak B. (red.), Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa, 2006 4) Kopczyńska M.,, Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa, 1993 5) Segiet K., Słupska K., Tokaj A. (red.),, Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna), , Poznań , 2017 6) Grzybek R.,, Przewodnik dla lidera. Budowanie zespołu XXI wieku,, Warszawa, 2017 7) Praca zbiorowa, Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej, Warszawa, 2002 8) Kurkowski C.,, Kształtowanie się wspólnot i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne, Kraków, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi