Pedagogika porównawcza

2021L

Kod przedmiotu16N2O-PEDP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa 1. Miejsce pedagogiki porównawczej wśród innych nauk pedagogicznych. 2. Etapy rozwoju historycznego pedagogiki porównawczej 3. Teoretyczno-metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej na świecie. II. Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania komparatystyczne. III. System edukacyjny (szkolny, oświatowy), modele systemów szkolnych IV. Polityka oświatowa w Unii Europejskiej i na świecie. V. Modele szkolnictwa wyższego (amerykańskiego i europejskiego). VI. Zarządzanie szkolnictwem wyższym.,ĆWICZENIA:I. Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej. II. Badania w pedagogice porównawczej (międzynarodowa norma dla klasyfikacji kształcenia ISCED). III. Międzynarodowe badania komparatystyczne (np. PISA, TIMMS, PIRLS). IV. Raporty Polskiego Biura EURYDICE. V System szkolny w Polsce. VI. Szkolnictwo różnych szczebli we współczesnych systemach oświatowych. 1. Kluczowe dane o edukacji (realizacja obowiązku szkolnego, selekcja szkolna, odsiew i drugoroczność, status prawny nauczycieli, oświata dorosłych, finansowanie i zarządzanie oświatą). 2. Zmiany w europejskich systemach edukacji w ostatniej dekadzie. VII. Modele szkolnictwa na świecie – podobieństwa i różnice
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nowakowska-Siuta R., "Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badan i perspektywy rozwoju", , Impuls, Kraków , 2014 2) Delores J., "Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku., UNESCO, 1998 3) Pachociński R. , Pedagogika porównawcza, Akademickie Żak, 2007 4) Prucha J. , Pedagogika porównawcza , PWN, 2006 5) ., eurydice.org.pl, ., . 6) Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacji w krajach europejskich, Impuls, 2012 7) Dz.U.RP 2018, poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ., 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi.