Psychologia emocji i motywacji

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-PEM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówDefinicje emocji. Powstawanie emocji jako interakcja mechanizmów biologicznych, psychologicznych i społecznych. Spectrum zjawisk emocjonalnych: afekt, nastrój, zaburzenia afektywne. Teoria Jamesa-Langego, teoria Canona-Barda. Funkcjonalistyczna koncepcja emocji Frijdy. Koło emocji Plutchika. Problem pierwotności poznania względem emocji (spór Lazarusa i Zajonca). Wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych i zachowania społeczne. dwuczynnikowa teoria emocji Schachtera i Singera. Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych.Regulacja emocji i jej zaburzenia. Samokontrola, pojęcie inteligencji emocjonalnej, założenia terapii racjonalno-emotywnej. Aleksytymia, depresja, lęk, sezonowe i sytuacyjne zaburzenia nastroju. Motywacja w przebiegu zachowania: uruchamianie i ukierunkowywanie działania, wytrwałość i aspekt energetyczny. Typy motywacji, motywacja wewnętrzna, motywacja osiągnięć, motywacja hedonistyczna, zadaniowa, bazująca na popędach fizjologicznych lub potrzebach społecznych. Konflikty motywacyjne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimbardo, P. i Gerrig R.J., Psychologia i życie. , t. Rozdz.12 i, PWN, 2015 2) Strelau, D.Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, , t. tom 1, roz, GWP, 2016 3) J. Strelau (red. ), Psychologia. Podręcznik akademicki. , t. 2, GWP , 2000, s. 395-426 4) Oatley K. i Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, PWN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi