Pedagogika resocjalizacyjna

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-PERS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika specjalna
Wymagania wstępneWiedza ogólna z pedagogiki i psychologii dotycząca psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPersonalizm i podmiotowość w wychowaniu resocjalizacyjnym; Pojęcia społecznego niedostosowania, Stadia niedostosowania społecznego, Przyczyny niedostosowania społecznego (czynniki środowiskowe: środowisko rodzinne, środowisko szkolne, środowisko rówieśnicze); Przejawy niedostosowania społecznego; Historia myśli resocjalizacyjnej na świecie. Systemy resocjalizacji na przestrzeni dziejów (system celkowy, system progresywny i system regresywny, system rodzinny, system republik i wiosek dziecięcych); Historia resocjalizacji w Polsce; Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka, terminologia, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej, cele, zadania i granice resocjalizacji, etapy resocjalizacji; Zasady w pedagogice resocjalizacyjnej (pojęcie reguł pedagogicznych, norm; zasady w pedagogice specjalnej wg J. Doroszewskiej, zasady w pedagogice resocjalizacyjnej wg. Cz. Czapówa, O. Lipkowskiego); System resocjalizacji, funkcje systemu resocjalizacji; Instytucje resocjalizacji nieletnich (pedagog szkolny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pogotowie opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze); Instytucje resocjalizacji nieletnich przestępców (schroniska dla nieletnich policyjna izba dziecka, zakład poprawczy); Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych (określenie miar efektywności, czynniki warunkujące skuteczność w resocjalizacji. Przegląd badań dotyczących efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych); Personel resocjalizacyjny (Właściwości osobowości. Szczególna rola empatii i asertywności Kompetencje resocjalizacyjne jako konsekwencja profesjonalizmu. Interakcja konfliktu w instytucjach),ĆWICZENIA:Pedagogika resocjalizacyjna- podstawowe pojęcia; - Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej;- pojęcia: wychowanie, socjalizacja, resocjalizacja;- spór o definicję resocjalizacji;- humanistyczne inspiracje pedagogiki resocjalizacyjnej; Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych; Niedostosowanie a nieprzystosowanie;- pojęcie przystosowania i nieprzystosowania, rodzaje definicji (objawowe, teoretyczne, operacyjne);- przyczyny, przejawy, stadia i typologie;- zaburzenia a niedostosowanie;- osobowość dojrzała/ niedojrzała a nieprzystosowanie;- mechanizmy psychospołeczne, diagnozowanie;- współczesne wyniki badań;- mikro i makroprofilaktyka; Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym; - kuratela sądowa dla nieletnich, ośrodki kuratorskie, mediacja;- inne formy oddziaływań: przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodziny, wychowawca podwórkowy; Resocjalizacja w zakładach karnych- kara kryminalna, kara pozbawienia wolności;- zakład karny, jako instytucja resocjalizacyjna;- szanse i zagrożenia dla resocjalizacji penitencjarnej; -znaczenie personelu resocjalizującego;- specyfika, zagrożenia
Cel kształceniaPrzedstawienie teleologicznych, teoretycznych i metodycznych aspektów oddziaływań resocjalizacyjnych; Zaprezentowanie historycznego rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, systemów resocjalizacji oraz współczesnych poglądów na tę dziedzinę pedagogiki specjalnej (oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych); Przedstawienie celów, zasad i przebiegu procesu resocjalizacji nieletnich i osób dorosłych; Zapoznanie z instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi formami resocjalizacji.
Literatura podstawowa1) Kieszkowska A. (red.), 1) Kieszkowska A. (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, t. , , 2011, s. 3) Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, t. , , 2014, s. 4) Konopczyński M., Nowak M. B. (red.), Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, t. , , 2008, s. 5) Pospiszyl K. , Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, t. , , 1998, s. 6) Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, t. , , 1995, s. 7) Urban B., Stanik J., Resocjalizacja, t. I, II, , 2007, s. , impuls, 2011 2) Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, pwn, 2007 3) Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, impuls, 2014 4) Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, aps, 2008 5) Urban B., Stanik, Resocjalizacja, t. 1,2, pwn, 2008
Literatura uzupełniająca1) Jaworska A., wyd. impuls, Leksykon resocjalizacji, 2012r., tom 2) Wirkus Ł. , wyd. adam marszałek, Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych, 2017r., tom
Uwagi