Praktyka

2021L

Kod przedmiotu16N2O-PRA
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej w obszarze studiowanej specjalności
Opis ćwiczeńWICZENIA:Student podejmuje samodzielne działania w placówce edukacyjnej (szkole) polegające na poznaniu struktury placówki, uczestniczeniu w życiu placówki, obserwacji zajęć, diagnozie pedagogicznej uczniów w wybranym obszarze. Student także samodzielnie prowadzi zajęcia edukacyjne i opiekuńcze zgodnie z profilem zawodowym studiowanej specjalności. Student prowadzi dokumentację własnych działań w placówce.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUkształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie opanowania warsztatu pracy w placówce zgodnie z wybraną specjalnością polegające na obserwacji, prowadzeniu i dokumentowaniu prowadzonych zajęć w placówce edukacyjnej (szkole) oraz samodzielnego przeprowadzania elementów diagnozy pedagogicznej
Literatura podstawowa1) różni, Akty prawne będące podstawą działania szkoły/placówki. Dokumentacja dotycząca działalności edukacyjnej szkoły/placówki udostępniana na miejscu. Podręczniki i materiały metodyczne polecane przez opiekuna praktyki., różne, aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi