Projekty edukacyjne dla dorosłych i seniorów

2022L

Kod przedmiotu16N2O-PREDS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy projektowania edukacyjnego
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZarządzanie czasem – podstawowe zasady. Charakterystyka grup docelowych dorosłych i seniorów – uwarunkowania psychologiczno-rozwojowe, społeczne i kulturowe. Rozpoznanie potrzeb i specyfiki procesów edukacyjnych dorosłych i seniorów. Analiza możliwości współpracy ze środowiskiem lokalnym. Konceptualizacja grupowych projektów studenckich: uzasadnianie celów projektu i ich konstruowanie, osadzenie teoretyczne projektu, ścieżki działania - wybór metod i form pracy, harmonogram projektu. Przygotowanie autoewaluacji projektu. Opracowanie i realizacja projektów edukacyjnych dla różnych grup dorosłych i seniorów. Rozliczanie projektów i raporty/sprawozdania końcowe. Etyka w pracy metodą projektów.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaDoskonalenie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowywania i realizacji projektów edukacyjnych; rozwijanie umiejętności diagnozowania i rozpoznawania specyficznych potrzeb dorosłych i seniorów; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz kierowania grupą; rozwijanie umiejętności autorefleksji i autooceny w odniesieniu do podejmowanego działania.
Literatura podstawowa1) Gołębniak B.D, Uczenie metodą projektów, Warszawa, 2002 2) Szymański M. S, O metodzie projektów, Warszawa, 2010 3) Brzezińska A., Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk, 2019
Literatura uzupełniająca1) Weiner A., , wyd. Lublin, Od metody projektów do projektów edukacyjnych, 2008r., tom 2) Illeris K, wyd. Wrocław, Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, 2006r., tom
Uwagi