Społeczno-kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania Warmii i Mazur

2021L

Kod przedmiotu16N2O-SKPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówMała ojczyzna – istota, typologia, uwarunkowania. Przyczyny i etapy kształtowania się regionalizmu. Świadomość, tożsamość kulturowa i regionalna. Stosunki narodowościowe, narodowe i regionalne na Warmii i Mazurach. Społeczne uwarunkowania Warmii i Mazur. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Przyrodnicze uwarunkowania Warmii i Mazur.,ĆWICZENIA:Mała ojczyzna – partycypacja społeczna, aktywność społeczna Warmiaków i Mazurów. Społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności społecznej w regionie. Społeczne uwarunkowania rozwoju Warmii i Mazur. Analiza dobrych praktyk kształtowania się małych ojczyzn na terenie Warmii i Mazur. Potencjał przyrodniczy i społeczno-kulturowy regionu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kurkowski C. , Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach Studium socjopedagogiczne, Impuls, 2019 2) Achremczyk S. , Warmia, -, 2000 3) Domagała B., Sakson A. (red.) , Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, -, 1998 4) Sakson A. , Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, -, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi