Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-SMPD3
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMetody zbierania jakościowych danych empirycznych (obserwacja i jej odmiany, wywiad i jego rodzaje, analiza danych zastanych <desk-research>). Metody zbierania danych ilościowych (ankietowanie, testy, skale) Problem rzetelności i trafności pomiaru. Metody analizy danych jakościowych – analiza materiałów wizualnych, kodowanie, analiza dyskursu. Metody analizy danych ilościowych – statystyka opisowa vs. wnioskowanie statystyczne
Opis wykładówIA:Metody zbierania jakościowych danych empirycznych (obserwacja i jej odmiany, wywiad i jego rodzaje, analiza danych zastanych <desk-research>). Metody zbierania danych ilościowych (ankietowanie, testy, skale) Problem rzetelności i trafności pomiaru. Metody analizy danych jakościowych – analiza materiałów wizualnych, kodowanie, analiza dyskursu. Metody analizy danych ilościowych – statystyka opisowa vs. wnioskowanie statystyczne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Cresswell, Projektowanie badań naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi-