Współczesne koncepcje filozofii i etyki

2021Z

Kod przedmiotu16N2O-WKFE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówozytywizm A. Comte'a; marksizm; egzystencjalizm S. Kierkegaarda; nihilizm F. Nietzschego; wolność w filozofii J.-P. Sartre'a; egzystencjalizm M. Heideggera; problem sensu ludzkiego życia w filozofii A. Camusa; idee współczesnego tomizmu; fenomenologia E. Husserla; filozofia życia H. Bergsona; filozofia L. Wittgensteina; personalizm E. Mouniera; filozoficzne zasady psychoanalizy Z. Freuda i E. Fromma; strukturalizm C. Levi-Straussa; hermeneutyka P. Ricoeura; postmodernizm J. Derridy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gadacz T., "Historia filozofii XX wieku. Nurty" t.1, t. t. 1-2, ZNAK Kraków, 2010 2) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. t. 3, PWN Warszawa, 1972
Literatura uzupełniająca
Uwagi