Współczesne problemy socjologii

2021Z

Kod przedmiotu16N2O-WPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów.Interakcje jako przedmiot zainteresowania socjologii, formy interakcji, społeczeństwo w perspektywie interakcji 2.Zaufanie i nieufność, rodzaje, skutki społeczne 3.Sfera publiczna, wymiana wiedzy oraz poglądów dotyczących spraw publicznych. 4.Sfera prywatna, znaczenie ochrony życia prywatnego, zagrożenia dla prywatności. 5.Opinia społeczna, twórcy opinii, sankcje, badanie opinii. 6.Socjotechnika, zastosowanie wiedzy w celu zamierzonego przekształcania rzeczywistości. 7.Środki społecznego przekazu, funkcje mediów, oddziaływanie mediów. 8.Mniejszości, narodowe, etniczne, językowe. 9.Migracje, formy i przyczyny 10.Wykluczenie, wykluczenie ekonomiczne, wykluczenie społeczne. 11.Patologie społeczne, przyczyny, rodzaje. 12.Religia we współczesnym świecie, główne nurty, znaczenie społeczne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa , 2015 2) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003 3) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004 4) red. J. Wasilewski, Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa , 2006 5) red. A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012 6) M. Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi