Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań społecznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: Współczesne problemy psychologii/Contemporary Problems of Psychology
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Pedeutologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
29,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Pedagogika porównawcza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Coaching w animacji i edukacji
2
EGZ
Ćwiczenia
15
Diagnozowanie potrzeb społecznych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka pracy animatora społecznego
3
EGZ
Ćwiczenia
45
Metodyka pracy w zespole
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Społeczno-kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania Warmii i Mazur
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Praktyka
Praktyka
0
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
24,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy edukacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ewaluacja w projektach społeczno-edukacyjnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Liderzy inicjatyw lokalnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organizowanie i animacja społeczności lokalnej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Planowanie i realizacja projektów społecznych i edukacyjnych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy projektowania edukacyjnego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy przedsiębiorczości
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia emocji i motywacji
1
ZAL-O
Wykład
15
Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Arteterapia i wspieranie rozwoju uzdolnień w zakresie sztuk wizualnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Design Thinking
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kapitał społeczny i partnerstwa lokalne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Mikrośrodowiska wychowawcze
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organizacje pozarządowe i wolontariat
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy polityki społecznej
1
ZAL-O
Wykład
15
Projekty edukacyjne dla dorosłych i seniorów
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztat kreatywności
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0