CAD komputerowe wspomaganie projektowania

2019L

Kod przedmiotu2317N1-CAD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty techniczne ze szkoły średniej
Wymagania wstępneZnajomość obsługi komputera
Opis ćwiczeńNauka rzutowania prostokątnego metodą pierwszego kąta. Wyznaczanie kolejnych rzutów przedmiotu na podstawie już istniejących. Rysowanie przedmiotów z wykorzystaniem różnego rodzaju widoków, przekrojów i kładów. Wykorzystanie znaków wymiarowych przy ograniczaniu liczby niezbędnych rzutów przedmiotu. Nauka prawidłowego rozmieszczania wymiarów na rysunku. Techniki pracy w programie AutoCAD. Wydawanie poleceń, tryby pracy, układy współrzędnych, zaznaczanie obiektów. Tworzenie prostych rysunków z zastosowaniem różnych układów współrzędnych. Edycja rysunku za pomocą poleceń i uchwytów, cechy obiektów, technika warstw. Wymiarowanie rysunków, style wymiarowania, style tekstu. Zastosowanie polecenia szyk przy tworzeniu rysunków z powtarzającymi się elementami, tworzenie szablonów, technika bloków. Wykonywanie rysunków z zastosowaniem poznanych technik pracy.
Opis wykładówWiadomości ogólne o rysowaniu. Rzutowanie prostokątne - metody rzutowania. Rodzaje widoków, przekrojów i kładów. Elementy wymiaru rysunkowego. Rozmieszczenie wymiarów na rysunkach. Zasady wymiarowania. Tolerowanie wymiarów liniowych i kątowych. Rysunek części klasy wałek. Rysunki złożeniowe - uwagi ogólne, tabliczki, wymiarowanie i dodatkowe wskazówki. Podstawowe pojęcia CAD, CAE, CAM, CE. Przegląd rynku programów CAD. Zasady doboru programu. Zasady pracy w nieparametrycznym programie CAD. Definicja obszaru rysunku. Układy współrzędnych. Definicja położenia punktów, wykonywanie rysunków. Metody edycji rysunków, wymiarowanie rysunków, zaawansowane techniki pracy: tworzenie szablonów, technika bloków, zastosowanie rzutni.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności opracowywania i czytania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń w systemie międzynarodowym, z wykorzystaniem programów CAD. Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie studentom potencjału systemów wspomagających pracę konstruktora. Studenci nabywają praktyczne umiejętności posługiwania się podstawowymi programami CAD.
Literatura podstawowa1) Giełdowski L., Rzutowanie prostokątne widoki. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami, WSiP, 1998 2) Giełdowski L., Przekroje. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami, WSiP, 1998 3) Giełdowski L., Wymiarowanie. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami, WSiP, 1999 4) Jaskulski A., AutoCAD 2009/LT2009+ Kurs projektowania Wersja polska i angielska, Mikom, 2008 5) Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2008 6) Wróbel J., Technika komputerowa dla mechaników, PWN, 1994
Literatura uzupełniająca
UwagiDopuszczalna nieobecność na 2 ćwiczeniach