Programowanie obiektowe

Object oriented programming

2020Z

Kod przedmiotu2317N1-PROGOB
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do programowania, programowanie strukturalne
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTworzenie programów z wykorzystaniem klas, struktur, klas częściowych i metod (tworzenie, inicjalizacja i niszczenie obiektów, użycie modyfikatorów). Ilustracja użycia właściwości, indeksatorów, składowych statycznych, przeciążenia operatorów i metod. Zastosowanie i wykorzystanie dziedziczenia, funkcji wirtualnych. Ilustracja programowa pojęć: polimorfizm, klasa abstrakcyjna, interfejs, metody i klasy uogólniona (uniwersalne), delegacje, zdarzenia, refleksja, atrybuty, serializacja. Przykłady prostych wzorców projektowych.
Opis wykładówWprowadzenie do modelowania i programowania obiektowego. Podstawy programowania obiektowego w języku C#. Wprowadzenie do UML . Abstrakcja. Pojęcie klasy, pola składowe, metody, obiekty. Klasy częściowe. Hermetyzacja. Konstruktory i destruktory. Właściwości i indeksatory. Składowe statyczne. Przeciążanie operatorów. Dziedziczenie i polimorfizm. Klasy pochodne, hierarchia klas, przesłanianie metod. Funkcje wirtualne, nadpisywanie metod. Klasy i metody abstrakcyjne, interfejsy. Wyjątki. Metody i typy generyczne. Delegacje i zdarzenia. Refleksja i atrybuty. Serializacja.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych pojęć i stosowanych rozwiązań występujących w programowaniu obiektowym przy wykorzystaniu możliwości języka C# a także nabycie umiejętności właściwego rozwiązywania problemów i poprawnego tworzenia programów wykorzystując zasady programowania obiektowego.
Literatura podstawowa1) M. Włodarczyk, 2009r., "ITA 105 Programowanie obiektowe", wyd. Microsoft, 2) I. Griffiths, M. Adams, J. Liberty, 2012r., "C#. Programowanie", wyd. Helion, s.13-322, 3) M. Lis, 2006r., "Ćwiczenia C#", wyd. Helion.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak