Programowanie obiektowe

Object oriented programming

2022Z

Kod przedmiotu17N1-PROGOB
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do modelowania i programowania obiektowego. Podstawy programowania obiektowego w języku C#. Wprowadzenie do UML . Abstrakcja. Pojęcie klasy, pola składowe, metody, obiekty. Klasy częściowe. Hermetyzacja. Konstruktory i destruktory. Właściwości i indeksatory. Składowe statyczne. Przeciążanie operatorów. Dziedziczenie i polimorfizm. Klasy pochodne, hierarchia klas, przesłanianie metod. Funkcje wirtualne, nadpisywanie metod. Klasy i metody abstrakcyjne, interfejsy. Wyjątki. Metody i typy generyczne. Delegacje i zdarzenia. Refleksja i atrybuty. Serializacja.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Tworzenie programów z wykorzystaniem klas, struktur, klas częściowych i metod (tworzenie, inicjalizacja i niszczenie obiektów, użycie modyfikatorów). Ilustracja użycia właściwości, indeksatorów, składowych statycznych, przeciążenia operatorów i metod. Zastosowanie i wykorzystanie dziedziczenia, funkcji wirtualnych. Ilustracja programowa pojęć: polimorfizm, klasa abstrakcyjna, interfejs, metody i klasy uogólniona (uniwersalne), delegacje, zdarzenia, refleksja, atrybuty, serializacja. Przykłady prostych wzorców projektowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Włodarczyk, 2009r., "ITA 105 Programowanie obiektowe", wyd. Microsoft, 2) I. Griffiths, M. Adams, J. Liberty, 2012r., "C#. Programowanie", wyd. Helion, s.13-322, 3) M. Lis, 2006r., "Ćwiczenia C#", wyd. Helion.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak