Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2019Z

Kod przedmiotu2300SX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, CIOP Warszawa, 2006 2) MNiSW, Ustwa z dnia 27 lipca 2005 roku z poźniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym., MNiSW, 2005 3) MNiSW, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, MNiSW, 2007 4) Danuta Koradecka,, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, CIOP Warszawa, 2006 , CIOP, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi