Bazy danych

Data bases

2021Z

Kod przedmiotu17S1-BADA
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do baz danych, Podstawowe pojęcia, Środowisko baz danych, Diagram związków encji, Relacyjny model danych, Język baz danych SQL, definiowanie danych, Język zapytań, SQL Kontrola dostępu, Normalizacja bazy danych, Bezpieczeństwo baz danych, Transakcje w bazach danych, Zarządzanie transakcjami, Organizacja plików i struktury danych, indeksy,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Modelowanie baz danych, diagram związków encji, tworzenie struktury bazy na podstawie ERP, Wprowadzenie do środowiska Linux oraz MySQL, Język baz danych SQL, definiowanie danych (DDL), Aktualizacja danych i wstawianie danych do tabel (DML), SQL Tworzenie zapytań dotyczących jednej tabeli w MySQL, SQL Z łączenia tabel, funkcje agregujące, funkcje wbudowane w MySQL, SQL Podzapytania, SQL Nadawanie i odbieranie uprawnień, Sprowadzanie tabel do postaci normalnej Boyce’a-Codda (BCNF), różnica między 3NF i BCNF, Zarządzanie transakcjami, tworzenie prostych funkcji, procedur i wyzwalaczy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom , Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II, Helion, 2011 2) brak, Dokumnetacja MySQL 8.0, brak, 2020 3) Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. , Wprowadzenie do Systemów Baz Danych, Helion, 2019 4) brak, Dokumentacja Oracle , brak, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak