Pakiety statystyczne

STATISTICAL PACKAGES

2022Z

Kod przedmiotu17S1-PAKST
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:Organizacja pracy w programie Statistica. Zmienne losowe - rozkład dwumianowy, rozkład normalny. Statystyka opisowa - szereg rozdzielczy, opisowe charakterystyki rozkładów, graficzna prezentacja danych. Estymacja parametryczna - przedziały ufności dla wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego. Testy statystyczne - badanie normalności rozkładu zmiennych, badanie jednorodności wariancji, testy t-Studenta. Badanie korelacji liniowej
Opis wykładówIA LABORATORYJNE:Organizacja pracy w programie Statistica. Zmienne losowe - rozkład dwumianowy, rozkład normalny. Statystyka opisowa - szereg rozdzielczy, opisowe charakterystyki rozkładów, graficzna prezentacja danych. Estymacja parametryczna - przedziały ufności dla wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego. Testy statystyczne - badanie normalności rozkładu zmiennych, badanie jednorodności wariancji, testy t-Studenta. Badanie korelacji liniowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Rabiej, Statystyka z programem Statistica., t. -, Helion, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi