Programy użytkowe

SUPPORT APPLICATIONS

2021Z

Kod przedmiotu17S1-PUZYTK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:ĆWICZENIA: Treści ćwiczeń obejmują zagadnienia z trzech grup tematycznych: Latex, środowisko obliczeniowe, wersjonowanie kodu. Latex * Wprowadzenie do środowiska składu tekstu Latex. * Zapoznanie z środowiskiem latex, dostępnymi IDE oraz narzędziami wspomagającymi kompilację. * Tworzenie dokumentu w latex'u: podstawowe formatowanie strony i tekstu, kontrola na strukturą dokumentu. Wstawianie automatycznych spisów i list. Wstawianie symboli i wyrażeń matematycznych. Tworzenie tabel i zestawień, praca z grafiką w Latexu. Interaktywne środowisko obliczeniowe (jedno do wyboru: octave, matlab, scilab, python) * Wprowadzenie do narzędzi interaktywnych obliczeń numerycznych * Interaktywne obliczenia na macierzach, wektorach * Generowanie wykresów 2D, 3D i ich eksport. * Tworzenie skryptów i funkcji. Wersjonowanie kodu: * Wprowadzenie do systemów wersjonowania kodu git lub mercurial. * Zapoznanie z narzędziami oraz ich sieciowymi odpowiednikami. * Tworzenie i inicjowanie repozytorium kodu, zatwierdzanie zmian, praca z historią zmian. * Praca grupowa: scalanie zmian w kodzie od wielu użytkowników, rozwiązywanie konfliktów, przywracanie poprzednich wersji.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie i nabycie umiejętności przez studentów posługiwania się podstawowymi narzędziami używanymi w codziennej pracy informatycznej wspomagającymi obliczenia numeryczne i wizualizację, wytwarzanie kodu, pracę w grupie i tworzenie dokumentacji.
Literatura podstawowa1) Antoni Diller, LaTeX. Wiersz po wierszu, Helion, 2001 2) Włodzimierz Gajda, Git. Rozproszony system kontroli wersji, Helion, 2013 3) J. David Eisenberg, Amelia Bellamy-Royds, SVG Essentials. 2nd Edition, O'Reilly Media, 2014 4) Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV, Helion, 2017 5) Alberto Boschetti, Luca Massaron, Python. Podstawy nauki o danych. Wydanie II, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak