Informacja patentowa

2019Z

Kod przedmiotu2317N2-INFP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówPojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształceniaNauczenie rozumienia prawnych, normatywnych i praktycznych aspektów patentowania i ochrony różnych rodzajów utworów (wynalazek, patent, wzór przemysłowy i użytkowy, know-how). Przedstawienie podstaw, zasad, celów i najważniejszych regulacji w zakresie polskiego i europejskiego prawa autorskiego.
Literatura podstawowa1) Załucki M.,, Licencja na używanie znaku towarowego. , Warszawa, 2008 2) Załucki M., , Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego. , warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R.,, Prawo autorskie., Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Jankowska M., Sokół A., Wicher A.,, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013, Warszawa, 2010
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.