Ochrona danych

Data security

2020L

Kod przedmiotu2317S2-OCHDA
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Loyd, C. Adams, PKI. Podstawy i zasady działania, PWN, 2007 2) Merike Kaeo, Tworzenie bezpiecznych sieci komputerowych, MIKOM, 2000 3) B. Nowakowski, A. Jędruszczak, A. Gałach, Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym, C. H. Beck, 2013 4) M. Stawowski, Ochrona informacji w sieciach komputerowych, ArsKom, 1998 5) Kevin Kenan, Kryptografia w bazach danych, MIKOM, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi