Zaawansowane metody numeryczne

Advanced numerical methods

2022L

Kod przedmiotu17S2-ZMENUM
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLaboratoria mają zaznajomić studentów z praktycznymi aspektami implementacji algorytmów numerycznych oraz nauczyć efektywnego łączenia teorii matematycznej oraz praktyki obliczeniowej.
Opis wykładówInterpolacja funkcjami sklejanymi. Aproksymacja za pomocą wielomianów ortogonalnych, aproksymacja Pade. Interpolacja i aproksymacja trygonometryczna. Dyskretna transformata Fouriera i szybka transformata Fouriera. Rozkłady macierzy i numeryczne rozwiązywanie układów równań liniowych. Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych. Wyznaczanie wartości i wektorów własnych macierzy. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical Mathematics, Springer-Verlag New York, Inc., 2000 2) Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005 3) A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi