Matematyczne modelowanie systemów

Mathematical modeling of systems

2021L

Kod przedmiotu17N2-MATEMODY
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie w problematykę modelowania matematycznego, między innymi: Paradygmat podejścia systemowego i ogólny schemat modelowania systemów. Modelowanie matematyczne. Ocena modelu. Identyfikacja modelu. Statystyka i eksploracja danych jako narzędzie badania danych w celu identyfikacji modelu. Analiza korelacji i regresji. Korelacja wielowymiarowa. Dobór zmiennych objaśniających. Podstawowe pojęcia optymalizacji. Optymalizacja wielokryterialna.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Treści realizuje przy wsparciu arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe pojęcia statystyki. Rozkład normalny – model rozkładu typowej populacji. Reguła 3 sigma. Hipotezy statystyczne, testy zgodności. Wyznaczanie prostej regresji. Modele regresji sprowadzalne do postaci liniowej. Wyznaczanie trendu. Prognozowanie na podstawie modelu trendu. Wyznaczanie modelu regresji wielowymiarowej. Zadania optymalizacyjne – zastosowanie Solvera. Gry dwuosobowe z sumą 0. Gry z naturą. Wyszukiwanie danych w repozytoriach danych oraz ich opracowanie
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P.Cichosz., Systemy uczące się, WNT, 2000 2) M.Gruszczyński, T.Kuszewski, M.Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne, PWN, 2009 3) A.Stachurski, A. Wierzbicki, Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, 1999 4) P.D.Straffin , Teoria gier, Scholar, 2004 5) B.Staruch, Matematyczne modelowanie systemów, wykład autorski, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi