Engineering of IT systems - first degree studies part time

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Informatyka

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu przedziałów średniej % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z wybranych trzech przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru : chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury". Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka lub chemia, język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka, specjalność inżynieria systemów informatycznych trwają 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi
  Absolwent studiów informatycznych pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę, umiejętność i rozumienie zagadnień z zakresu informatyki określonych szczegółowo w przedmiotach kierunkowych. Studia także przygotowują do skutecznej pracy zespołowej. Absolwent zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku programisty, specjalisty ds. testowania, konsultanta, administratora sieci komputerowej, wdrożeniowca, instruktora, itp. Absolwent może wykonywać również zawód nauczyciela informatyki w szkole podstawowej lub gimnazjum, o ile spełni dodatkowe wymagania określone w przepisach o standardach kształcenia nauczycieli.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  • Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę i geometrię, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) opisu i analizy działania programów komputerowych, baz danych, systemów sztucznej inteligencji, przedsięwzięć informatycznych i systemów informatycznych, 2) wykorzystania metod analizy statystycznej, 3) opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne, 4) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu, 5) analizy rysunku technicznego i obsługi programów graficznych, 6) przetwarzania danych i obliczeń
  • Ma wiedzę w zakresie logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów oraz języków formalnych
  • Ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych i teleinformatycznych
  • Zna pojęcie algorytmu i złożoności obliczeniowej, podstawowe instrukcje języka wysokiego poziomu używanego do programowania imperatywnego
  • Zna podstawy języka technicznego i obsługi programów CAD oraz metody przedstawiania prostych konstrukcji maszynowych
  • Ma wiedzę w zakresie paradygmatów programowania, w szczególności metod programowania strukturalnego, obiektowego i deklaratywnego, metod tworzenia i konserwacji złożonych programów komputerowych (konserwacji baz danych)
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, w szczególności warstwy sprzętowej, rozumie logiczne powiązania pomiędzy elementami i zadaniami w komputerze, organizacją działania komputera
  • Ma wiedzę w zakresie metod optymalizacji i procesów decyzyjnych, programowania liniowego i nieliniowego, a także typowych modeli optymalizacyjnych
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania w tym programowania aplikacji i serwisów internetowych
  • Ma wiedzę w zakresie komputerowych systemów sterowania maszyn i urządzeń oraz minimalizacji funkcji sterujących, architektury i technik oprogramowania sterowników, mikrokontrolerów i systemów mikroprocesorowych
  • Ma fundamentalną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania elementów, układów i systemów elektronicznych i sieci komputerowych w tym zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw infrastruktury komunikacji wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych, a także konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, reprezentowania wiedzy oraz mechanizmów klasyfikujących
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki oraz problematyki manipulatorów i robotów przemysłowych
  • Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elementów, układów i systemów elektronicznych, teorii opisu i projektowania układów cyfrowych, obwodów elektrycznych oraz w zakresie teorii sygnałów i metod ich przetwarzania
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu
  • Ma wiedzę na temat roli metod numerycznych w rozwiązywaniu najczęściej spotykanych zagadnień matematycznych i zastosowaniu do obrazowania i symulacji komputerowych, a także zna podstawowe algorytmy
  • Zna i rozumie podstawy projektowania, tworzenia i zarządzania systemami baz danych
  • Zna i rozumie pojęcia dotyczące wizualizacji danych na komputerze i organizacji przepływu odpowiednich strumieni informacyjnych, a także uporządkowaną wiedzę na temat metod geometrycznych wykorzystywanych w wizualizacji
  • Zna i rozumie rolę systemu operacyjnego w pracy komputera, podsystemów i ich mechanizmów, a także zasad bezpieczeństwa systemów komputerowych i poufności danych oraz archiwizacji danych
  • Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki
  • Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów informatycznych; zna architekturę systemów i modele architektury systemów informatycznych, zna metodyki i narzędzia tworzenia systemów informatycznych w tym język modelowania UML
  • Ma wiedzę z zakresu współczesnej metodologii konstruowania, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych
  • Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami w zakresie informatyki lub zagadnień matematycznych powiązanych z informatyką
  • Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle informatycznym
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektem informatycznym, w tym zarządzania zakresem, zarządzania jakością, zarządzania czasem, zarządzanie budżetem i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  2. w kategorii umiejętności:
  • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
  • Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
  • Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
  • Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
  • Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. W celu podnoszenia kompetencji zawodowych
  • Potrafi zaprojektować i uzasadnić poprawność działania programu z uwzględnieniem złożoności algorytmów oraz zapisać go w języku wysokiego poziomu
  • Potrafi zbudować prosty model decyzyjny oraz zinterpretować dane wynikające z programowania matematycznego wykorzystując odpowiednie programy komputerowe
  • Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
  • Potrafi rozpoznać standardowe elementy występujące na rysunkach maszynowych, sporządzić rysunki prostych konstrukcji maszynowych w programie CAD oraz modyfikować istniejące rysunki
  • Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi do projektowania, tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych
  • Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami do skonstruowania modelu klasyfikującego dla zadanej bazy wiedzy i ocenić jego skuteczność
  • Potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu logiki i teorii mnogości w różnych dziedzinach matematyki i informatyki, wykorzystuje aparat kombinatoryki i teorii grafów, a także wykorzystuje teorię automatów skończonych do badania poprawności języków formalnych
  • Potrafi posługiwać się standardowymi programami biurowymi, oraz specjalistycznymi do tworzenia prezentacji i tekstów matematycznych, informatycznych i inżynierskich, a także wybranymi pakietami wspomagającymi obliczenia, potrafi implementować poznane algorytmy w praktyce obliczeniowej
  • Potrafi dobrać odpowiedni model statystyczny do analizy danych oraz zaimplementować go w praktyce przy pomocy programów komputerowych
  • Potrafi analizować i badać złożoność struktur i baz danych, proponować stosowne procedury i oceniać ich poprawność oraz implementować je w wybranym języku programowania
  • Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi do specyfiki użytkownika metodami i technikami tworzenia systemów informatycznych oraz zaprojektować proces testowania systemu i wdrożenia systemu informatycznego
  • Potrafi zbudować na podstawie podanego schematu, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system elektroniczny, a także dokonać pomiarów wielkości elektrycznych oraz samodzielnie przeanalizować otrzymane wyniki i usunąć usterki
  • Potrafi zaprojektować algorytm sterowania maszyny, urządzenia lub procesu przemysłowego oraz dokonać jego praktycznego zakodowania w języku drabinkowym wykorzystując do tego sterowniki PLC
  • Potrafi implementować poznane algorytmy w zakresie zagadnień związanych z wizualizacją komputerową
  • Potrafi sformułować specyfikację wymagań i zaprojektować elementy systemów informatycznych z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • Potrafi opisać budowę i działanie komputerowego systemu sterującego, programuje mikrokontrolery oraz samodzielnie wykrywa i usuwa typowe błędy w ich oprogramowaniu
  • Potrafi identyfikować i scharakteryzować podstawowe elementy systemów komputerowych i urządzeń, identyfikuje typy rozkazów i zasobów komputerowych, zarządza przykładowymi systemami operacyjnymi na poziomie użytkownika i administratora
  • Potrafi dobierać i stosować w praktyce podstawowe elementy i układy automatyki a także posiada podstawowe umiejętności w zakresie programowania i eksploatacji urządzeń robotycznych
  • Potrafi zaplanować proces realizacji prostego systemu informatycznego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty
  • Potrafi zaprojektować i wykonać aplikację internetową w różnych środowiskach programistycznych a także przeprowadzić testy
  • Rozpoznaje typ sieci komputerowej i potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych sieciach teleinformatycznych, potrafi administrować siecią komputerową, a także wykorzystuje odpowiednie narzędzia diagnostyczne do rozwiązywania problemów napotykanych w działaniu sieci komputerowych, zarządza bezpieczeństwem sieci
  • Potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem elektronicznym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących w systemie elektronicznym
  • Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym typowych dla studiów informatycznych
  • Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów informatycznych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
  • Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia
  • Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiów informatycznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • Identyfikuje zagrożenia oraz określa podstawowe zasady bezpieczeństwa sprzętu, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, zasobów
  3. w kategorii kompetencji społecznych
  • Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
  • Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera informatyka, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  • Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
  • Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  • Ma świadomość roli społecznej absolwenta kierunku technicznego, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
  Praktyka
  Studenci specjalności: inżynieria systemów informatycznych odbywają praktykę zawodową 4-tygodniową (160 godzin) w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w IV semestrze (czerwiec - wrzesień). Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą podejmowanie zadań technicznych i organizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku programisty, specjalisty ds. testowania, konsultanta, administratora sieci komputerowej, wdrożeniowca, instruktora, itp.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Humanity course 1
2
II - Podstawowe
Foundations of logic and set theory
5
Repetitory course of elementary mathematics
2
Support applications
3
III - Kierunkowe
Data bases
5,5
Introduction to programming
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Linear algebra and analytical geometry
6
VII - Inne
Ergonomics
0,25
Etiquette
0,5
Intellectual property protection
0,25
Safety and hygiene at work
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Humanity course 2
2
ZAL-O
Wykład
16
II - Podstawowe
Mathematical analysis
6
III - Kierunkowe
CAD computer supported designing
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Data visualization
5
Structured programming
6
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Discrete mathematics for IT
5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Physics
6
Probability methods and statistics
5
Statistical packages
1
III - Kierunkowe
Algorithms and data structures
4,5
Digital engineering
4,5
Object oriented programming
6
Social and vocational problems of computer science
1
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 3
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Foundations of electronics and electrical engineering
5
III - Kierunkowe
Computer networks
5
Computers organization and architecture
3
Declarative programming – programming paradigms
5
Information system design
5
Operating systems
5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 4
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Subject to be choosen 1
5
III - Kierunkowe
Introduction to machine graphics
5
Software engineering
5
Subject to be choosen 2
4,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Programming of WWW applications
4
Subject to be choosen 3
4
VII - Inne
Patent information
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Embedded systems
5
Facultative subject
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Methods of knowledge engineering
5
V - Specjalizacyjne
Graduation computer laboratory 1
2,5
Specialized lecture 1
2,5
Team design
4
VI - Praktyka
Professional practice
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Subject to be choosen 4
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Subject to be choosen 5
4
V - Specjalizacyjne
Graduation computer laboratory 2
3,5
Specialized lecture 2
2,5
VII - Inne
Diploma Thesis
15
SUMA
30,0