Designing IT Systems and Computer Networks - second degree studies part time

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister Inżynier kierunek Informatyka

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka lub pokrewnym. Kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w rankingu ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku informatyka, specjalność projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1630.
  Absolwent studiów informatycznych drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Posiada umiejętność twórczego myślenia. Umiejętność ta wzbogacona specjalistyczną wiedzą w wybranym obszarze informatyki pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów stricte informatycznych lub też leżących na pograniczu informatyki i innych dziedzin. Elementem edukacji jest takie przygotowanie z zakresu informatyki, które umożliwi uzupełnienie wiedzy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku architekta oprogramowania, projektanta, specjalisty ds. testowania, konsultanta, kierownika zespołu, kierownika projektu, analityka systemowego itp. Absolwent może wykonywać również zawód nauczyciela informatyki, o ile spełni dodatkowe wymagania określone w przepisach o standardach kształcenia nauczycieli.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  • Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki, obejmującą elementy matematyki dyskretnej i stosowanej oraz metody optymalizacji, w tym metody matematyczne, niezbędne do: 1) modelowania i analizy działania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych, 2) opisu i analizy złożoności algorytmów obliczeniowych, 3) opisu, analizy i syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów cyfrowych, w tym specjalizowanych algorytmów przetwarzania obrazu i mowy, 4) statystycznej analizy danych
  • Ma pogłębioną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami matematyki powiązanymi z Informatyką
  • Ma wiedzę w zakresie biofizyki, obejmującą podstawy percepcji wizualnej i dźwiękowej
  • Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu informatyki
  • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zaawansowanych konstrukcji i technik programowania obiektowego
  • Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą współczesnych zagadnień związanych z modelowaniem układów i symulacjami komputerowymi
  • Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów składowych systemu komputerowego, w tym systemu mobilnego, oraz jego parametrów technicznych i funkcjonalnych
  • Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, kompleksowej informatyzacji organizacji, analizy biznesowej organizacji i procesów biznesowych
  • Ma wiedzę w zakresie zasad i mechanizmów funkcjonowania systemów rozproszonych oraz sposobu realizacji takich zagadnień jak: komunikacja, synchronizacja, zwielokrotnianie, tolerowanie awarii
  • Ma wiedzę w zakresie ochrony danych w procesie ich zautomatyzowanego przetwarzania oraz mechanizmów bezpiecznej komunikacji
  • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania zaawansowanych sieci komputerowych oraz systemami ich zarządzania
  • Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie systemów baz danych
  • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodyki i technik tworzenia zaawansowanych aplikacji i serwisów internetowych
  • Ma pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji
  • Ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji grafiki trójwymiarowej, a także narzędzi do programowania i modelowania grafiki
  • Ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą zaawansowanych metod i technik programowania graficznego, wizualnego i multimedialnego, w tym trójwymiarowej animacji komputerowej
  • Ma wiedzę w zakresie zjawisk percepcji informacji wizualnej oraz percepcji dźwięku, a także wybranych rodzajów przetwarzania obrazów
  • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii sterowania oraz zagadnień eksploatacji, sterowania i programowania robotów
  • Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sygnałów i metod ich przetwarzania
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technik analogowych i cyfrowych oraz algorytmów przetwarzania sygnałów mowy
  • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod numerycznych i technik numerycznych służących do rozwiązywania różnorodnych problemów w dziedzinie matematyki, a także techniki, medycyny i ekonomii
  • Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki i nauk pokrewnych
  • Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej i informatycznej
  • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności, przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z dziedziny informatyki
  2. w kategorii umiejętności:
  • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku angielskim w zakresie informatyki, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, także w języku angielskim w zakresie informatyki; potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
  • Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników realizacji tego zadania
  • Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
  • Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
  • Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
  • Posługuje się zaawansowanymi pojęciami algebry i logiki matematycznej w zastosowaniu do problemów informatycznych
  • Posiada umiejętności niezbędne w projektowaniu i implementacj i systemów i aplikacji rozproszonych wykorzystując w tym celu odpowiednie narzędzia programistyczne
  • Posiada umiejętności w zakresie tworzenia modułów zintegrowanego systemu informatycznego z wykorzystaniem języków modelowania biznesowego i uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi; analizuje różne modele procesów biznesowych
  • Potrafi porównać stopień bezpieczeństwa systemów komputerowych, dobrać zabezpieczenie w zależności od rodzaju zagrożeń
  • Wykorzystując odpowiednie oprogramowanie potrafi zaprojektować sieć komputerową, uwzględniając cele biznesowe i techniczne klienta, a także po uruchomieniu sieci zarządza nią
  • Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi zaawansowanymi środowiskami programistycznymi do projektowania, tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych oraz administracji serwerem
  • Potrafi zaprojektować i zaimplementować w wybranym środowisku programistycznym aplikację internetową opartą o rozproszone komponenty usługowe
  • Potrafi określić wpływ parametrów elementów funkcjonalnych komputera lub systemu mobilnego na szybkość procesów przetwarzania, a także dobiera elementy i podzespoły w zależności od potrzeb użytkownika i postawionego zagadnienia informatycznego
  • Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do przetwarzania baz wiedzy a także dobierać modele sztucznej inteligencji do zadanych problemów
  • Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i technikam i tworzenia aplikacji graficznych oraz modelowania krzywych i powierzchni
  • Potrafi wykorzystać zaawansowane środowiska programistyczne i zaawansowane technologie do stworzenia aplikacji multimedialnych
  • Potrafi posłużyć się wybranymi algorytmami i językami programowania w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji wizualnej i dźwiękowej, używa nowoczesnych narzędzi programistycznych w tworzeniu interaktywnych aplikacji multimedialnych
  • Potrafi dobierać i stosować w praktyce elementy i układy automatyki a także posiada umiejętności konieczne do programowania ii analizy działania robotów
  • Potrafi dobrać odpowiedni model statystyczny do analizy danych oraz zaimplementować go w praktyce przy pomocy programów komputerowych
  • Potrafi dobrać odpowiedni system przetwarzania sygnału mowy do postawionego zadania informatycznego wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
  • Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych — integrować wiedzę z zakresu nauk informatycznych i pokrewnych oraz stosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
  • Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
  • Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie informatyki
  • Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia
  3. w kategorii kompetencji społecznych
  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w obszarze informatyki, w tym jej wpływu na otoczenie, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • Rozumie znaczenie otwartych standardów oraz otwartych technologii
  • Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
  Praktyka
  Studenci specjalności: techniki multimedialne oraz projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych odbywają praktykę zawodową 4-tygodniową (160 godzin) w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w II semestrze (czerwiec - wrzesień). Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku architekta oprogramowania, projektanta, specjalisty ds. testowania, konsultanta, kierownika zespołu, kierownika projektu, analityka systemowego itp. Absolwent może wykonywać również zawód nauczyciela informatyki, o ile spełni dodatkowe wymagania określone w przepisach o standardach kształcenia nauczycieli.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Humanity and sociology course 1
2
Specialized workshop of computer science English
2
III - Kierunkowe
Subject to be choosen 1
4,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Advanced object-oriented programming
4,5
Bolean algebra
4,5
Mathematical modeling of systems
4,5
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 1
2
VII - Inne
Ergonomics
0,25
Etiquette
0,5
Intellectual property protection
0,25
Safety and hygiene at work
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Physical Education
1
III - Kierunkowe
Computer simulation
4
History of computer science
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Computer system design
4,5
Foundations of management information systems
4,5
Subject to be choosen 2
5
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 2
2
Specialized lecture 1
2
VI - Praktyka
Professional practice
6
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Humanity and sociology course 2
2
III - Kierunkowe
Data security
4,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Advanced Internet applications
5
Computer network design
5
Subject to be choosen 3
4,5
Subject to be choosen 4
5
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 3
2
Specialized lecture 2
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Quantum algorithms
2,5
Systems of artificial intelligence
5
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 4
2
VII - Inne
Diploma Thesis
20
Patent information
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0