Patent information

2019Z

Kod przedmiotu2317S2-PATI
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak wymagań wstępnych.
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówPojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i rzemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształceniaNauczenie rozumienia prawnych, normatywnych i praktycznych aspektów patentowania i ochrony różnych rodzajów utworów (wynalazek, patent, wzór przemysłowy i użytkowy, know-how). Przedstawienie podstaw, zasad, celów i najważniejszych regulacji w zakresie polskiego i europejskiego prawa autorskiego.
Literatura podstawowa1) 1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego, Warszawa, 2008 2) 2) Załucki M., Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego, Warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa, 2008 4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., "Fundusze Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013, Warszawa, 2010 5) Kotarba W., Komentarz do prawa wynalazczego, PARK,Bielsko-Biała, 1995 6) Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, 2006 7) PKN, Ustawa o „Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994.Tekst jednolity z późn.zm., Warszawa, 1994 8) Barta J.,Markiewicz R., Prawo autorskie” ,OW KUWER, Warszawa, 2008 9) Promińska A., Prawo własności przemysłowej, Difin ,Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) PKN, Ustawa „ Prawo własności przemysłowej” z dn30.06.2000 ,Tekst jednolity z późn zmn., Warszawa, 2000
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.